Legislació lingüística del País Valencià

1. Normes estatals

Reforma del Reglament del Senat espanyol. [Arxiu] [pdf]

2010.07.21

Reforma del Reglament del Senat espanyol. [Arxiu] [pdf]

2005.07.04

Reglament del Senat espanyol. [En català] [PDF]

1994.05.03

2. Pactes i acords internacionals

Acord administratiu entre la Comissió Europea i el Regne d'Espanya, de 21 de desembre del 2005, per a permetre l'ús oficial en la Comissió, a més de l'espanyol/castellà*, de les altres llengües l'estatut de les quals és reconegut per la Constitució espanyola [PDF en espanyol: DOUE 25.03.2006; ref. 2006/C 73/06] [PDF en francés: JOUE 17.02.2006; ref. 2006/C 40/02]

* Aquest és el nom de la llengua en la versió francesa; en la versió espanyola és "español o castellano".

2005.12.21

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. [En català] [Consell d'Europa] [Instrument de ratificació espanyola (BOE 15.09.2001) ]

1992.01.05

3. Tractats i normes europeus

Llei orgànica 3/2001, de 6 de novembre, per la qual s'autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Niça pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea, els Tractats Constitutius de les Comunitats Europees i determinats actes connexos, firmat a Niça el dia 26 de febrer del 2001. [Web jurídic]

2001.11.06

Tractat constitutiu de la UE [Arxiu]

Versió consolidada (1997-2001)

Instrument de ratificació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, feta a Estrasburg el 5 de novembre de 1992. [Web jurídic]

2001.09.15

4. Parlament Europeu

4.1 Resolucions normatives

«Arranjament administratiu» (!!)
/

2005.06.13 - ...

Reglament intern del Parlament Europeu (art. 45, 128 i 163) [Arxiu]

...

Resolució 162/94 sobre el dret a l'ús de la pròpia llengua, de 25 de juliol de 1994 [Arxiu]

1994.07.25

Resolució 1235/90 del Parlament Europeu sobre la situació de les llengües a la Comunitat i de la llengua catalana, d'11 de desembre de 1990 [Arxiu]

1990.12.11

Reglament número 1, del Consell, pel qual es fixa el règim lingüístic de la Comunitat Econòmica Europea [Arxiu]

1958.04.15

4.2 Resolucions no normatives

Resolució del Parlament Europeu sobre les llengües europees regionals i menys difoses [Arxiu]

2001.12.13

European Parliament Resolution on linguistic and cultural minorities in the European Community (Resolution prepared by Mark Killilea and adopted by the European Parliament on February 1994.) [Arxiu]

1994.02.09

Resolució del Parlament Europeu de 30 d'octubre de 1987 sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques de la Comunitat Europea («Informe Kuijpers») [Arxiu]

1987.10.30

European Parliament Resolution on a Community charter of regional languages and cultures and on a charter of rights of ethnic minorities (Resolution prepared by Gaetano Arfé, and adopted by the European Parliament on 16 October 1981.) [Arxiu]

1981.10.16

5. Nacions Unides (ONU)

Pacte internacional de drets civils i polítics (Resolució 2.200 [XXI] A) adoptat per l'Assemblea General de les Nacions Unides de 19 de desembre de 1966

1966