Queixes al Síndic de Greuges (i a l'AVL) - CDLPV

Recull de queixes al
Síndic de Greuges

C/ Pasqual Blasco, 1
03001 Alacant

Els membres de la CDLPV hem presentat un grapat de queixes davant la institució del Síndic de Greuges.

La vigilància del compliment de les obligacions lingüístiques de l'administració envers els ciutadans és una de les seues funcions. Atesa la voluntat evident de l'administració actual de la Generalitat Valenciana d'incomplir les seues obligacions, el Síndic de Greuges és un dels llocs on podem acudir amb les nostres reclamacions. Ni que siga per deixar-los en evidència...

També al mateix síndic. I des del 2005 hem pogut comprovar que l'AVL també té alguna cosa a dir en este tema i els he presentat alguna queixa.


Queixes

Decret 8/1995, del Govern Valencià, pel qual es regulen els mèrits que s'han d'aplicar en els concursos de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.[veg.]

Hem advertit que aquest decret deia:
«La valoració del coneixement del valencià s'entén sense perjudici de la seua consideració com a requisit en les bases específiques de les convocatòries que aproven les entitats locals dels municipis de predomini lingüístic valencià...»

El fragment en negreta esmena la Llei 4/1983, d'ús i ensenyament del valencià, ja que inclou la pressuposició que el valencià no és oficial (i per tant, exigible) per a l'administració local de tot el País Valencià.
Estem esperant que el síndic ens conteste.

12.05.1998 El síndic s'ho està mirant.

09.03.1999 Hi telefonem. Ens parlen únicament en castellà. Diu que ho estan estudiant i que dins d'un mes ens diran alguna cosa.

17.06.1999 Hi telefonem. Ens parlen únicament en castellà. S'estranya que no hajam rebut res i diu que dins de 10 o 15 dies rebren alguna resposta. Si no és així, que tornem a telefonar.

Agència Tributària

A la delegació de València (c/Guillem de Castro), ni tenen impresos en valencià, ni retolació, ni res de res. Encara gràcies que l'entenen i fins i tot, en algun cas, el saben parlar.
El síndic ens ha dit que això li pertoca al defensor del poble. Esperem que aquest ens conteste.

01.07.1999 El defensor ens ha dit que ho estan estudiant.

03.09.1999 Informe de l'AEAT al defensor sobre la nostra queixa.

Renfe

A pesar dels avanços en alguns aspectes (megafonia), continuen les mancances en el compliment de les seues obligacions lingüístiques. La queixa que hem presentat l'estudien a mitges el síndic i el defensor del poble, ja que Renfe pertany a l'administració de l'estat.

Conselleria d'Indústria i Comerç

Després de fer una reclamació a l'Fnac (02.08.2000), escrita en valencià, el Servei Territorial de Consum de València ens va respondre en castellà (07.09.2000). Aleshores vam trametre tres queixes: una al Servei mateix, per tal que ens tornaren a enviar el document en valencià (cosa que van fer); una altra al síndic de greuges pel procediment seguit pel Servei Territorial de Consum de València, que en han admés a tràmit (16.10.2000); i una altra a la Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística, que no ens ha contestat (com ja prevéiem).

10.01.2001 La síndica (Emilia Caballero Álvarez) ens comunica la persistència de la Conselleria a no enviar-li la informació sol·licitada.

14.06.2001 El síndic (Bernardo del Rosal Blasco) ens comunica el tancament de l'expedient en un simptomàtic i galdós escrit on en cap moment indica que la Conselleria haja modificat la seua actitud i quasi justifica el deteriorament dels nostres drets per motius pressupostaris [].

22.06.2001 Li enviem la nostra resposta contrària al tancament de l'expedient i recriminatòria de la seua actitud [].

Ajuntament de Catarroja

Vam trametre una sol·licitud per a participar en les proves d'una convocatòria de lloc de treball i l'ajuntament ens va respondre únicament en castellà. Davant d'això vam reclamar davant el mateix ajuntament [] i davant el síndic de greuges [].

20.12.2000 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

29.12.2000 L'ajuntament ens respon únicament en castellà, per segona volta, ignorant la nostra reclamació.

24.01.2001 Ampliem, amb una segona sol·licitud, la nostra queixa davant l'ajuntament [].

21.01.2002 Un any ha passat! El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa. L'ajuntament no ens ha contestat encara.

26.02.2002 El síndic ens tramet l'informe de l'ajuntament (de 12.02.2002:[]) sobre la nostra queixa. Aquest informe no rectifica res i únicament fa un repàs cronològic de les actuacions.

07.03.2002 Enviem una resposta [] sobre l'informe de l'ajuntament.

03.04.2002 El síndic ens fa arribar la recomanació [] que ha enviat a l'ajuntament.

07.05.2002 El síndic ens fa arribar l'informe de l'Ajuntament de Catarroja, on es constata que aquest ajuntament ha creat la plaça d'assessor/ra lingüístic/ca, que estan fent classes de valencià als funcionaris i que disposen d'un reglament de normalització lingüística. Per tant, com que l'ajuntament ha acceptat les seues recomanacions, el síndic tanca l'expedient.

Conselleria de Sanitat

Trametem una queixa davant la Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística (DGOIEPL) per la falta de retolació en valencià de de la Inspecció de Sanitat de l'Àrea 2 de València, perquè només disposaven de documentació en castellà (imprés 978) i perquè el certificat mèdic de l'estanc (1.600 PTA) —de compra obligatòria— estava únicament en castellà. També trametem la queixa al síndic de greuges.

01.12.2000 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa. La DGOIEPL no respon.

22.12.2000 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa. La DGOIEPL no respon.

15.01.2001 La síndica ens comunica la persistència de la institució (Conselleria de Sanitat) a no enviar la informació sol·licitada.La DGOIEPL no respon.

13.02.2001 La síndica ens comunica que ha rebut l'informe de la Conselleria de Sanitat i que tanca l'expedient atés que l'organisme ha retolat de forma bilingüe les noves instal·lacions del carrer del carrer d'Amadeu de Savoia, 2, de València. La DGOIEPL no respon.

Conselleria de Cultura i Educació

Vam demanar un certificat de serveis prestats i la Direcció Territorial d'Educació de València i ens el va enviar redactat únicament en castellà. Vam trametre la reclamació al mateix òrgan i al síndic de greuges.

07.09.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa. La Direcció Territorial encara no ens ha enviat el certificat redactat en valencià.

29.11.2001 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa i que han enviat un ofici a la Conselleria d'Educació i Ciència. La Direcció Territorial encara no ens ha enviat el certificat redactat en valencià.

10.01.2002 El síndic ens comunica que procedeix al tancament de l'expedient i ens tramet un informe de la Direcció Territorial de València en què s'explica l'error en l'enviament del certificat. Tanmateix, la Direcció Territorial ni ens diu res ni ens envia el certificat redactat en valencià, sinó que diu en l'informe al síndic que l'hem de recollir a les seues oficines.

18.01.2002 Insistim davant el síndic pel fet que ens sembla discriminatori que la Direcció Territorial no ens envie el certificat per correu, tal com va fer en la primera ocasió amb el document en castellà.

Conselleria de Medi Ambient

Dos queixes. La Conselleria reclama (25.01.01) uns diners per cobrament indegut d'havers en un documents redactats únicament en castellà; i per descompte per fer vaga (04.05.01), però els seus documents (i els sobres en què els envia) no estan redactats tal com assenyala la Llei 4/1983. Reclamem davant la Conselleria [] i davant el síndic de greuges.

13.06.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

22.06.2001 Manifestem al síndic la nostra sorpresa davant el fet que ell mateix comet ara —hi ha un nou síndic— irregularitats semblants a les que reclamem de la Conselleria de Medi Ambient, i li assenyalem que això no passava amb els síndics anteriors.

23.08.2001 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa sobre... Santa Pola! L'avisem de l'error.

05.09.2001 La Conselleria de Medi Ambient ens tramet correctament els documents sobre el cobrament indegut d'havers. Paguem. Els documents sobre el descompte de vaga continuen sense complir la Llei 4/1983.

27.09.2001 Ampliem la nostra queixa al síndic de greuges per la reiteració de Medi Ambient a incomplir la Llei 4/1983. En concret assenyalem el fet que ens han dit en la Conselleria que la falta de documentació en valencià és conseqüència d'una decisió personal del secretari general de Medi Ambient. Tornem a demanar els documents a la Conselleria.

11.10.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

31.10.2001 Ens arriben els documents de Medi Ambient en valencià. Paguem amb un xec. Hem preguntat en la Conselleria si disposen de models de documents correctament impresos, i ens han dit que s'ha comprat una impressió extraordinària en valencià per a aconseguir que pagàrem, però que aquest material no s'ha fet extensiu al funcionament normal de la Conselleria.

29.11.2001 El síndic de greuges ens fa arribar el recordatori de deures legals que ha enviat a la Conselleria de Medi Ambient. El síndic demana a la Conselleria la remissió d'un informe d'acceptació del suggeriment o les raons per a no acceptar-lo. Ens n'ha d'informar.

22.12.2001 El síndic de greuges requerix a la Conselleria de Medi Ambient un informe en resposta al recordatori de deures legals.

21.01.2002 El síndic ens envia l'informe [] requerit a la Conselleria de Medi Ambient i ens diu que procedix a tancar l'expedient atés que la Conselleria ha admés el recordatori de deures legals.

Ajuntament de València

L'Ajuntament de València pretén cobrar l'impost de béns immobles amb documents que no complixen la Llei 4/1983.

27.03.2001 Els reclamem el document en valencià [].

16.05.2001 Ens envien un informe del secretari general que admet que podem demanar la traducció al valencià (cosa absolutament fora de lloc, ja que del que es tracta és que ells han de tindre la documentació feta en valencià), i un full on hi ha una traducció del text, però que és un paper sense cap valor legal ni bancari.

11.06.2001 Ens arriba una notificació de certificat, que deu ser una actuació automàtica referida al document anterior i que ja havíem rebut. No complix la Llei 4/1983.

22.06.2001 Demanem l'imprés en valencià i correctament formalitzat per a fer l'ingrés pel banc.

11.07.2001 Ens arriba un cèdula de notificació sobre l'impost que incomplix la Llei 4/1983, i amb recàrrec.

17.07.2001 Tornem a demanar l'imprés de pagament i que corregisquen les deficiències observades en els documents rebuts posteriorment. Enviem una queixa al síndic de greuges.

27.07.2001 El síndic ens comunica que ha rebut la nostra queixa.

17.10.2001 Ens torna a arribar la mateixa cèdula de l'11.07.2001. L'ajuntament no respon ni corregix la documentació.

30.10.2001 Insistim davant l'ajuntament. Ampliem la queixa al síndic de greuges i li assenyalem que el seu propi escrit de 27.07.2001 incomplix la Llei 4/1983 i l'Ordre de retolació d'1 de desembre de 1993 (DOGV núm. 2.227).

12.11.2001 L'ajuntament ens envia una resolució de constrenyiment que també incomplix la Llei 4/1983.

23.11.2001 Reiterem la reclamació davant l'ajuntament. Ampliem la queixa davant el síndic.

28.11.2001 Nova notificació automàtica de l'avís de la Secció de Béns Immobles i avís de certificat de la secretaria general. Es tracta dels mateixos documents del 16.05.2001, que curiosament no contenen recàrrec. No sabem si vol dir res això, però són documents inservibles. Cap resposta de l'ajuntament sobre les nostres reclamacions, tot i que la pressió de la cega i sorda maquinària administrativa no deixa de ser significativa. // El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

18.12.2001 Enviem sengles escrits a l'ajuntament i al síndic reclamant l'aplicació de la Llei 4/1983, la prepotència administrativa de l'ajuntament, i la utilització que fa el síndic de segells únicament en castellà.

04.01.2002 El síndic reclama l'informe de l'Ajuntament de València.

25.01.2002 El síndic torna a reclamar l'informe de l'Ajuntament de València.

15.02.2002 El síndic ha rebut l'informe de l'ajuntament, però no ens el tramet. Aquest informe li sembla satisfactori i es disposa a tancar l'expedient. Tanmateix, no hem rebut la documentació de l'ajuntament requerida, i per a reblar el clau el rebut de la contribució d'enguany torna a arribar en les mateixes condicions que l'any 2001. Pel que fa al segell, el síndic ha utilitzat en aquest cas un segell que no té text en castellà, però en el sobre continua incomplint la Llei 4/1983.

25.04.2002 L'ajuntament ens envia el rebut de l'IBI de l'any 2002 en les mateixes condicions iregulars que els de l'any 2001. Li ho reclamem a l'ajuntament []; i també al síndic [], fent-li esment de la manera tan alegre i poc fonamentada amb què tanca els expedients.

19.07.2002 El síndic no respon, però l'ajuntament continua enviant rebuts i cartes amb amenaça de recàrrecs i constrenyiments.

01.10.2002 El síndic ens comunica que sol·licita un nou informe a l'ajuntament.

14.11.2002 Continuem denunciant el procediment seguit per l'Ajuntament de València, que actua mecànicament, sense revisar ni corregir els seus errors ni complir les seues obligacions.

Junta Municipal de Ciutat Vella

17.06.2003 Els ordinadors de la Junta Municipal de Ciutat Vella funcionen únicament en castellà i no permeten fer certificats d'empadronament en valencià.

25.07.2003 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

Valenciainnova
[ref. 030867]

26.05.2003 Enviem una queixa perquè l'Ajuntament de València ha posat en Internet el web d'un nou servei (Valenciainnova) amb la informació únicament en castellà.

25.07.2003 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa: ref. 030867.

09.092003 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l tornen a demanar.

07.10.2003 El regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Grans Projectes trasllada un informe (incomplint la Llei 30/1992, ja que s'emet en espanyol únicament) on informa al sindic que han pres les mesures necessàries perquè la pàgina estiga en català i espanyol.

23.10.2003 Fem observar al síndic la infracció de la Llei 30/1992 i el fet que el web continua sense versió en català.

19.12.2003 El síndic envia la seua resolució a l'Ajuntament de València. Li recorda els seus deures lingüístics i li demana si accepta o no les recomanacions que li fa.

17.02.2004 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l tornen a demanar.

01.04.2004 El síndic decidix tancar l'expedient després de rebre un informe de l'ajuntament (que continua incomplint la Llei 30/1992, ja que el redacten únicament en espanyol) on es suposa que admet les recomanacions del síndic. La realitat és ben diferent: excusa la inexistència de la pàgina en la falta de dotació pressupostària per a tindre una versió bilingüe del web, en lloc d'adonar-se de la gestió discriminatòria que estan fent dels cabals públics. No comentarem la inclusió d'un text en català en format PDF que no sabem amb què quadra i que ni tan sols funciona correctament.

09.06.2004 Li remetem l'escrit següent per correu electrònic: «Ref. queixa: 030867 A pesar del temps transcorregut, el web Valencia Innova no té versió en català; l'ajuntament remet els seus informes sense complir la Llei 30/1992 estatal; el PDF en valencià que inclou ara el web no funciona correctament ni conté la informació pertinent, a més de ser discriminatori respecte dels ciutadans hispanoparlants que poden accedir directament als continguts. Sembla que els síndic no vigila el compliment de la Llei 30/1992 estatal pel que fa a les obligacions lingüístiques i, a més, no percep les discriminacions derivades de la mala gestió dels cabals públics quan es compren projectes o treball que discriminen lingüísticament els seus ciutadans, com és el cas del web en qüestió, on es paga amb diners públics una violació de la Llei 4/1983 i de l'article 14 de la Constitució espanyola. No sé per què celebra el síndic haver aconseguit justificar tants incompliments i no haver resolt cap problema. Espere que, per contra, actue fent respectar la legislació lingüística vigent —que inclou la Llei 30/1992 estatal.»

Argos

04.07.2003 Enviem una queixa perquè el web de l'Àrea de Documentació i Anàlisi de Dades de Presidència de la Generalitat (Argos) conté informació únicament en castellà, a pesar de les apariències.

25.07.2003 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa.

08.08.2003 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l tornen a demanar.

09.09.2003 El síndic ens envia un escrit de la Direcció General de Política Lingüística que diu que van a comprovar la queixa i que han demanat un informe sobre el web a la Conselleria de Presidència.

Direcció General de la Dona

01.12.2003 Enviem una queixa perquè la retolació interior de la seu acabada de reformar de la Direcció General de la Dona al carrer de Nàquera de València està únicament en castellà.

02.01.2004 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa: 031548.

05.02.2004 El síndic ens comunica que ha rebut l'informe de la directora general de la Dona (Clara Abellán García), que diu: «[...] acusem recepció de les consideracions efectuades en els escrits de referència i es prendran les mesures necessàries per a esmenar la retolació de les nostres dependències i complir així la normativa vigent».

20.04.2004 Han passat dos mesos i res no ha canviat encara, a pesar que el síndic decidix tancar l'expedient.

07.07.2004 Hui ha aparegut la retolació de l'edifici: bilingüe.

Ajuntament de Dénia

22.12.2003 Enviem una queixa perquè el web de l'Ajuntament de Dénia conté informació únicament en espanyol.

20.01.2004 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa: 040016.

10.02.2004 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l tornen a demanar.

24.02.2004 El síndic ens envia un escrit de l'alcaldessa de Dénia (Francisca R. Viciano Guillem) que dóna unes quantes excuses inacceptables —com la falta de recursos humans— i diu a més: «L'Ajuntament està tractant de donar solució a esta problemàtica [i] per a això s'ha posat en contacte amb distintes empreses del sector amb l'objecte de disposar de recursos suficients per a poder publicar tota la informació continguda en la pàgina web municipal en les dos llengües oficials d'esta comunitat».

20.04.2004 L'ajuntament no ha esmenat res, però el síndic es queda satisfet amb les excuses de l'alcaldessa i decidix tancar l'expedient. Tanmateix, indica que «esta institució vetlarà perquè la referida administració complisca i execute, de manera ràpida, el que indica en el seu informe». Ja han passat dos mesos...

Ajuntament de Xàbia

22.12.2003 Enviem una queixa perquè el web de l'Ajuntament de Xàbia conté informació únicament en espanyol o en anglés i no en català. [Usem el model de Dénia: ]

20.01.2004 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa: 040015.

10.02.2004 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l tornen a demanar.

20.02.2004 El síndic ens envia un escrit de l'alcalde de Xàbia (Juan Bautista Moragues Pons) que incomplix ara la Llei 30/1992, de procediment administratiu, ja que respon en espanyol. S'hi adjunta el pressupost de l'empresa Linkz per a la traducció del web de Xàbia al francés, alemany i valencià (amb rebaixa per fer-ho a tres idiomes: 1.100 euros per idioma). Tanmateix, hem pogut comprovar que els continguts encara no hi figuren en català, però tampoc en espanyol en alguns casos; sembla que tenen un problema amb el manteniment del web.

Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació [041966]

11.11.2004 Enviem una queixa perquè el web de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació conté informació únicament en espanyol-castellà i no en català.

24.11.2004 El síndic ens diu que ha admés a tràmit la nostra queixa: 041966.

13.01.2005 El síndic ens diu que l'administració afectada tarda a enviar l'informe, per la qual cosa li'l torna a demanar.

07.03.2005 El síndic ens envia un escrit de la CEHO que incomplix ara la Llei 30/1992, de procediment administratiu, ja que respon en espanyol. Insinua que «procederá al estudio y adopción, en su caso, de las acciones administrativas necesarias que permitan incorporar las quejas apuntadas al procedimiento administrativo que nos ocupa». És a dir, res de trellat: són persistents en la infracció dels drets lingüístics i en la ignorància de les senyes d'identitat eixes que tant proclamen contra els valencians que exigixen els seus drets.

AVL

L'AVL accepta un escrit que avisa sobre els defectes del nou model de permís de conduir que ha anunciat la Direcció General de Trànsit espanyola i acorda enviar les correccions pertinents a la DGT.