Índex general de termes - fitxes - cdlpv

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. blíster  m
  es blister
  fr blister
  fr emballage-coque
  en blister pack
  en bubble pack

  <Manipulació de materials>

  Envàs constituït per una làmina plàstica transparent que ha estat bufada perquè adquireixi la forma de l'objecte que ha de contenir, la qual s'enganxa a una base de cartó o de plàstic, o bé se segella amb paper d'alumini.

  Formes desestimades: envàs retractilat

 2. bastó de putts [putt: en]  m
  es pat
  es putter
  fr fer droit
  fr putter
  en putter

  <Esports: Golf>

  Bastó amb la cara plana i llisa i amb un angle d'obertura molt petit que s'utilitza per a fer putts.

 3. pujada del bastó  f
  es backswing
  es subida del palo
  fr backswing
  fr élan arrière
  fr montée
  en backswing

  <Esports: Golf>

  Part del swing consistent a endarrerir i pujar el bastó fins al punt més alt per a començar el cop.

  Nota: Reglamentàriament, no forma part del cop pròpiament dit.

 4. baixada del bastó  f
  es bajada del palo
  es downswing
  es forwardswing
  fr descente
  fr downswing
  fr forwardswing
  en downswing
  en forwardswing

  <Esports: Golf>

  Part del swing consistent a moure el cap del bastó cap avall i endavant, des del final de la pujada del bastó fins que es colpeja la bola.

  Nota: Forwardswing és la denominació anglesa proposada per la PGA (Associació de Golfistes Professionals) per a substituir la forma downswing.

 5. bellugueig del bastó  m
  fr agitation
  fr mouvement préliminaire
  en waggle

  <Esports: Golf>

  Moviment ràpid i repetitiu que imprimeix el jugador al cap del bastó abans de començar el cop.

 6. bastó de xips  m
  es chipper
  fr chipper
  fr fer d'approche
  en chipper

  <Esports: Golf>

  Bastó amb un angle d'obertura petit que s'utilitza per a fer xips.

 7. bastó  m
  sin. compl. pal  m
  es palo
  fr bâton
  fr canne
  fr club
  en club

  <Esports: Golf>

  Instrument allargat i manejable, de flexibilitat variable, amb un cap en un dels extrems, que s'utilitza per a colpejar la bola.

  Nota: La longitud del bastó, mesurada des de l'extrem superior de l'empunyadura fins a la base, és de 457,2 mm com a mínim.

 8. àrbitre -ra assistent  m i f
  sin. compl. jutge -essa de línia  m i f
  sin. compl. linier  m i f
  es juez de banda
  es juez de línea
  es linier
  fr arbitre assistant
  fr juge de ligne
  fr juge de touche
  en assistant referee
  en linesman

  <Esports: Futbol>

  Cadascun dels dos membres de l'equip arbitral que, situats a les bandes del terreny de joc, s'encarreguen, entre altres funcions, d'assenyalar quan es produeix una situació de fora de joc, d'indicar l'equip al qual correspon fer un servei o de comunicar a l'àrbitre principal la intenció d'un dels equips de fer una substitució.

  Nota: Sovint s'utilitza també la forma substantiva assistent per a fer referència a aquest concepte.

 9. afartament compulsiu  m
  es trastorno por atracón
  fr hyperphagie boulimique
  it disturbo da alimentazione incontrollata
  en binge-eating disorder
  en compulsive overeating
  en BED

  <Psiquiatria>

  Trastorn alimentari caracteritzat per la presència d'episodis recurrents d'ingestió excessiva, descontrolada i ràpida d'aliments, els quals provoquen en la persona afectada sentiment de culpa i problemes de sobreprès.

  Nota: Les persones que pateixen aquest trastorn, contràriament a les que pateixen bulímia nerviosa, no duen a terme accions compensatòries destinades a prevenir l'augment de pes, com ara autoprovocació del vòmit, abús de laxants i diürètics, o exercici físic exagerat.

 10. afinitat  f
  es afinidad
  fr affinité
  en affinity

  <Immunologia>

  Força d'unió que s'estableix entre un determinant antigènic i un lloc de combinació d'un anticòs.

  Nota: L'afinitat depèn de la coincidència espacial dels dos elements que reaccionen i de la distribució dels grups hidròfobs amb càrrega elèctrica; representa, per tant, la suma de totes les forces d'atracció i repulsió.

 11. fortalesa  f
  sin. punt fort  m
  es fortaleza
  es punto fuerte
  fr atout
  fr force
  en strength

  <Administració i direcció d'empreses>

  Factor intern d'una organització que pot facilitar l'obtenció de bons resultats o esdevenir un avantatge competitiu.

  Nota: És un dels factors integrants de la matriu DAFO.

 12. full d'assumpció  m
  es hoja de asume
  es hoja de asunción

  <Dret administratiu>

  Document en què un professional tècnic fa constar que assumeix la responsabilitat de la direcció d'una obra.

 13. full d'encàrrec  m
  es hoja de encargo

  <Dret administratiu>

  Document en què s'estableix un compromís d'arrendament de serveis entre dues parts i en què es fa constar la tasca que la part contractant encarrega a la part contractada.

  Nota: Aquest document també es denomina comunicació d'encàrrec o notificació d'encàrrec quan s'utilitza específicament per a comunicar al col·legi oficial corresponent l'encàrrec de treball rebut.

 14. gnotobiòtic -ca  adj
  es gnotobiótico
  es gnotogénico
  fr gnotobiotique
  fr gnotoxénique
  en gnotobiotic

  <Biologia>

  Dit de l'animal de laboratori criat en unes condicions de total esterilitat que han fet possible de conèixer enterament la flora i la fauna que li són pròpies.

 15. immunodeficiència combinada greu  f sigla  SCID  f
  es inmunodeficiencia combinada grave
  es SCID
  fr immunodéficience combinée grave
  fr SCID
  en severe combined immunodeficiency
  en SCID

  <Immunologia>

  Immunodeficiència combinada primària causada per una disminució important de limfòcits T i una disminució variable de limfòcits B i de cèl·lules NK, que provoca tendència a les infeccions oportunistes, les quals poden resultar mortals.

  Nota: La sigla SCID prové de l'anglès severe combined immunodeficiency ('immunodeficiència combinada greu').

 16. immunoelectroforesi de puntes  f
  sin. compl. immunoelectroforesi de Laurell  f
  es inmunoelectroforesis en cohete
  es inmunoelectroforesis en cono
  fr immunoélectrophorèse en fusée
  fr immunoélectrophorèse en roquettes
  en electroimmunodiffusion
  en Laurell technique
  en rocket immunoelectrophoresis

  <Immunologia>

  Immunoelectroforesi emprada en la quantificació de proteïnes en què l'antigen es col·loca en plaques d'agar-agar que contenen l'anticòs.

  Nota: Amb aquesta tècnica les àrees de precipitació prenen forma allargada i punxeguda, motiu que ha originat la denominació de puntes.

 17. intensificació de la fluorescència  f
  es intensificación de la fluorescencia
  fr activation de fluorescence
  fr augmentation de la fluorescence
  en fluorescence enhancement

  <Immunologia>

  Increment de la capacitat de fluorescència de certs lligands, generalment quan es fixen a un anticòs que es vol quantificar.

 18. juntura codificadora  f
  es juntura codificadora
  en coding joint

  <Immunologia>

  Zona d'unió imprecisa de dues seqüències codificadores que es fusionen per a donar un sol missatge continu.

 19. leucocitari -ària  adj
  sin. leucocític -ca  adj
  es leucocitario
  fr leucocytaire
  it leucocitario
  en leucocytic

  <Biologia cel·lular>

  Relatiu o pertanyent als leucòcits.

 20. limfòcit T citotòxic   m
  sin. compl. cèl·lula T citotóxica  f
  es célula T citotóxica
  es linfocito T citotóxico
  fr cellule T cytotoxique
  fr lymphocyte T cytotoxique
  en cytotoxic T lymphocyte
  en cytotoxic T-cell
  en killer T-cell
  en T-killer cell

  <Biologia cel·lular>

  Limfòcit T que expressa habitualment la molècula CD8 i que és capaç de lisar de forma directa cèl·lules tumorals o les cèl·lules diana infectades per microorganismes intracel·lulars.

 21. limfocitari -ària  adj
  sin. limfocític -ca  adj
  es linfocitario
  es linfocítico
  fr lymphocytaire
  it linfocitario
  en lymphocytic

  <Biologia cel·lular>

  Relatiu o pertanyent als limfòcits.

 22. lisar  v tr
  es lisar
  fr lyser
  en lyse, to

  <Biologia cel·lular>

  Fer una lisi.

 23. lisi per proximitat  f
  fr lyse de voisinage
  en bystander lysis

  <Immunologia>

  Lisi de cèl·lules que s'esdevé com a conseqüència del fet que són pròximes a un lloc d'activació del complement.

  Nota: Aquestes cèl·lules no intervenen en el mecanisme d'activació del complement.

 24. majoret  f
  es majorette
  fr majorette
  it majorette
  en drum majorette
  en majorette

  <Espectacles>

  Cadascuna de les noies que desfilen en uniforme militar de fantasia, fent malabarismes amb una vareta, acompanyades d'una banda de música.

 25. malaltia de l'empelt contra l'hoste  f
  es enfermedad del injerto contra el huésped
  fr maladie du greffon contre l'hôte
  en graft versus host disease
  en GVH disease
  en GVHD

  <Immunologia>

  Malaltia que resulta d'una reacció de l'empelt contra l'hoste en trasplantaments al·logènics de medul·la òssia i que s'esdevé per l'acció de cèl·lules immunocompetents procedents o derivades de cèl·lules del donant.

 26. massa salarial  f
  es masa salarial
  fr masse salariale
  en wage bill

  <Relacions laborals>

  Suma dels components retributius dels treballadors d'una empresa o d'un sector determinat durant un període de temps específic.

 27. matriu DAFO  f
  es matriz DAFO
  es matriz FODA
  fr matrice AFOM
  fr matrice FFPM
  en SWOT matrix
  en TOWS matrix

  <Administració i direcció d'empreses>

  Matriu en què s'encreuen les valoracions de les fortaleses i debilitats d'una organització amb les valoracions de les oportunitats i amenaces que pot plantejar l'entorn, que s'utilitza com a eina d'anàlisi per a ajudar en la tria de les estratègies i les actuacions més adequades per a assolir la missió.

  Nota: DAFO és la sigla corresponent als mots debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. La matriu DAFO sol donar lloc a una anàlisi DAFO.

 28. meta  f
  sin. objectiu general  m
  es meta
  fr but
  en goal

  <Administració i direcció d'empreses>

  Qualsevol de les finalitats genèriques que es marca una organització amb la intenció d'assolir la seva missió.

  Nota: De vegades també s'utilitza la forma sintètica objectiu per a fer referència a aquest concepte.

 29. missió  f
  es misión
  fr mission
  en mission

  <Administració i direcció d'empreses>

  Finalitat de caràcter global pretesa per una organització, que representa la seva raó de ser i els valors fonamentals en què se sustenta.

 30. molva  f
  en ling
  de Leng
  de Lengfisch
  la Molva sp.

  <Peixos>

  Peix de l'ordre dels gadiformes, de la família dels gàdids, de cos prim i cilíndric, ulls grossos i mandíbula prominent, amb el mentó proveït de barbes curtes i amb dues aletes dorsals i una aleta anal, que viu en aigües de l'Atlàntic i del Mediterrani.

 31. motiu  m
  es motivo
  fr motif
  en motif

  <Bioquímica>

  Seqüència d'aminoàcids o de nucleòtids que es repeteix i que generalment té una significació biològica.

 32. motiu d'activació de l'immunoreceptor per tirosina  m sigla  ITAM  m
  es motivo de activación del inmunorreceptor vía tirosina
  es ITAM
  fr motif d'activation de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine
  fr ITAM
  en immunoreceptor tyrosyne-based activation motif
  en ITAM

  <Immunologia>

  Motiu constituït per dos residus tirosina que és present a les cues citoplasmàtiques de diverses proteïnes transmembrana que intervenen en la transducció de senyals d'activació cel·lular de receptors com ara el BCR, el TCR o el receptor d'Fc.

  Nota: ITAM és la sigla corresponent a l'anglès immunoreceptor tyrosyne-based activation motif ('motiu d'activació de l'immunoreceptor per tirosina').

 33. motiu d'inhibició de l'immunoreceptor per tirosina  m sigla  ITIM  m
  es motivo de inhibición del inmunorreceptor vía tirosina
  es ITIM
  fr motif d'inhibition de l'immunorécepteur dépendant de la tyrosine
  fr ITIM
  en immunoreceptor tyrosyne-based inhibition motif
  en ITIM

  <Immunologia>

  Motiu constituït per un residu tirosina que és present a les cues citoplasmàtiques de diversos receptors que inhibeixen la transducció de senyals d'activació cel·lular, com ara l'FcãRIII dels limfòcits B.

  Nota: ITIM és la sigla corresponent a l'anglès immunoreceptor tyrosyne-based inhibition motif ('motiu d'inhibició de l'immunoreceptor per tirosina').

 34. nadó a terme  m
  es neonato a término
  es recién nacido a término
  fr enfant à terme
  en full-term infant
  en term infant

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Nadó nascut entre les 37 i les 42 setmanes de gestació.

 35. nadó postterme  m
  es neonato postérmino
  es recién nacido postérmino
  fr enfant né après terme
  fr enfant post-terme
  en post-term infant

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Nadó nascut al cap de 42 setmanes o més de gestació.

  Nota: Sovint s'utilitza aquest terme com a sinònim de nadó postmadur. Estrictament, però, nadó postmadur es refereix a l'estat biològic del nadó, mentre que nadó postterme es refereix a la durada de la gestació.

 36. nadó preterme  m
  es neonato pretérmino
  es recién nacido pretérmino
  fr enfant né avant terme
  fr enfant préterme
  en pre-term infant

  <Biologia cel·lular>

  Nadó nascut abans que no es completin les 37 setmanes de gestació.

  Nota: Sovint s'utilitza com a sinònim de nadó prematur. Estrictament, però, nadó prematur es refereix a l'estat biològic del nadó, mentre que nadó preterme es refereix a la durada de la gestació.

 37. noier -ra  m i f
  es noyero
  fr noyauteur
  en coremaker
  de Kernmacher

  <Indústria metal·lúrgica>

  Persona especialitzada en la fabricació de noios.

 38. grup de sectors  m
  es clúster
  fr bloc
  fr groupe de secteurs
  en block
  en cluster

  <Informàtica>

  Unitat lògica d'un disc, de grandària variable segons els formats, constituïda per un nombre determinat de sectors.

 39. noio  m
  es macho
  es noyo
  es núcleo
  fr noyau
  en core
  de Kern

  <Indústria metal·lúrgica>

  Part d'un motlle que permet obtenir les cavitats d'una peça emmotllada.

 40. ocupabilitat  f
  es empleabilidad
  fr employabilité
  it impiegabilità
  en employability

  <Treball. Ocupació>

  Capacitat d'un treballador per a mantenir el seu lloc de treball o per a trobar una altra feina.

 41. ocupabilitat  f
  es empleabilidad
  fr employeurabilité
  it impiegabilità
  en employability

  <Treball. Ocupació>

  Capacitat d'una empresa per a donar ocupació.

 42. oportunitat  f
  es oportunidad
  fr occasion
  fr opportunité
  fr possibilité
  en opportunity

  <Administració i direcció d'empreses>

  Factor de l'entorn que pot representar per a una organització un avantatge o una possibilitat perquè millori el seu funcionament, la seva rendibilitat, la xifra de negoci, la quota de mercat, etc.

  Nota: És un dels factors integrants de la matriu DAFO.

 43. ous de peix  m pl
  es hueva
  es ovas
  fr oeufs de poisson
  fr rogue
  it uovi di pesce
  en eggs of fish
  en roe
  en spawn
  de Fischrogen
  de Rogen
  ptova
  ptovos de pesce

  <Peix. Marisc>

  Massa que formen els ous d'alguns peixos dins l'ovari, la qual es comercialitza com a producte alimentari.

 44. pàning  m
  es panning
  fr méthode d'adhérence sur plastique
  fr panning
  en panning

  <Immunologia>

  Tècnica emprada per a seleccionar les cèl·lules d'una determinada subpoblació consistent a incubar-les en una superfície sensibilitzada amb un antigen o un anticòs, de manera que hi quedin retingudes.

 45. part a terme  m
  es parto a término
  fr accouchement à terme
  en full-term delivery
  en term delivery

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Part que s'esdevé entre les 37 i les 42 setmanes de gestació.

 46. part postterme  m
  es parto postérmino
  fr accouchement après-terme
  fr accouchement post-terme
  en post-term delivery

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Part que s'esdevé al cap de 42 setmanes o més de gestació.

 47. part preterme  m
  es parto pretérmino
  fr accouchement avant terme
  fr accouchement préterme
  en pre-terme delivery

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Part que s'esdevé abans que no es completin les 37 setmanes de gestació.

 48. personalització  f
  es personalización
  es tuning
  fr préparation
  fr tuning
  it tuning
  en tuning
  de Tuning
  pttuning

  <Transport per carretera. Vehicles: Manteniment>

  Modificació de l'aspecte o de les característiques tècniques d'un vehicle amb la voluntat d'adaptar-lo als gustos del propietari.

 49. personalitzar  v tr
  es personalizar
  es tunear
  en tune, to

  <Transport per carretera. Vehicles: Manteniment>

  Modificar l'aspecte o les característiques tècniques d'un vehicle amb la voluntat d'adaptar-lo als gustos del propietari.

 50. petxina de pelegrí  f
  es pecten
  es vieira
  fr peigne
  en pecten
  la Pecten sp.

  <Invertebrats no artròpodes>

  Mol·lusc lamel·libranqui de l'ordre dels filibranquis i de la família dels pectínids, de valves grosses i desiguals, la dreta més grossa i bombada, de color blanc o rosa pàl·lid i amb estries, i l'esquerra més petita, gairebé plana i de color marronós, que viu en fons sorrencs.

 51. petxina de pelegrí de l'Atlàntic  f
  sin. vieira  f
  es aviñeira
  es vieira
  fr coquille Saint Jacques de l'Atlantique
  it cappasanta atlantica
  it pettine maggiore
  en great Atlantic scallop
  en king scallop


  glvieira
  ptvieira
  la Pecten maximus

  <Invertebrats no artròpodes>

  Mol·lusc lamel·libranqui de l'ordre dels filibranquis i de la família dels pectínids, de valves grosses i desiguals, la dreta més grossa i bombada, de color blanc o rosa pàl·lid i amb estries, i l'esquerra més petita i gairebé plana, de color marronós, que viu en fons sorrencs del nord-est de l'Atlàntic.

 52. pla estratègic  m
  es plan estratégico
  fr plan stratégique
  en strategic plan
  de strategischer Plan
  ptplan estratégico

  <Administració i direcció d'empreses>

  Pla que recull de manera detallada i sistematitzada els objectius d'una organització, les polítiques i les actuacions previstes per a assolir-los en un termini determinat, i els sistemes i instruments de control corresponents.

 53. planificació estratègica  f
  es planificación estratégica
  fr planification stratégique
  en strategic planning
  de strategische Planung

  <Administració i direcció d'empreses>

  Procés consistent a establir els objectius d'una organització, les polítiques i les actuacions previstes per a assolir-los en un termini determinat, i els sistemes i instruments de control corresponents.

  Nota: Sol concretar-se en un pla estratègic.

 54. planxa d'arena  f
  en sandboard

  <Esports d'aventura>

  Planxa curta i ampla de material dur i lleuger, corbada amunt per un o per tots dos extrems i amb dues fixacions per als peus, que es fa servir per a lliscar per pendents d'arena.

 55. potenciació de la tolerància  f
  es potenciación de la tolerancia
  fr facilitation de tolérance
  en tolerance enhancement

  <Immunologia>

  Increment de la tolerància immunitària que s'aconsegueix evitant que els limfòcits T reconeguin un antigen determinat.

 56. potenciació tumoral  f
  es intensificación tumoral
  en tumor enhancement

  <Immunologia>

  Increment del procés tumoral com a conseqüència del blocatge que duen a terme determinats anticossos sobre la immunitat cel·lular, o de l'efecte inhibidor que exerceixen sobre l'activitat de les cèl·lules K i de les cèl·lules citotòxiques.

 57. prendiment  m
  es prendimiento
  fr capture de Jésus
  fr prise de Jésus
  en Jesus capture
  en Jesus seizure

  <Pintura>

  Representació iconogràfica de l'episodi bíblic en què Jesucrist és pres a l'hort de Getsemaní.

 58. quart -ta àrbitre -ra  m i f
  es cuarto árbitro
  fr quatrième arbitre
  fr quatrième officiel
  en fourth official
  en fourth referee

  <Esports: Futbol>

  Membre de l'equip arbitral que s'encarrega, entre altres funcions, de controlar les substitucions de jugadors, supervisar l'equip del jugador entrant i indicar el temps de descompte, i que substitueix qualsevol dels altres tres àrbitres en cas de necessitat.

 59. ranilla  f
  es ranilla
  fr fourchette
  it fettone
  it forchetta
  en frog
  en horny frog
  de Hufstrahl
  de Strahl
  ptranilha
  la Cuneus ungulae

  <Morfologia animal: Quadrúpedes>

  Porció cartilaginosa de forma triangular situada a la cara plantar del casc de les cavalleries.

 60. ratolí arnat  m
  es ratón apolillado
  en moth-eaten mouse

  <Genètica>

  Ratolí d'una soca mutant que es caracteritza perquè presenta alopècia parcial i susceptibilitat a les infeccions, i perquè desenvolupa malalties autoimmunitàries.

 61. ratolí no modificat  m
  es ratón no modificado
  en wild mouse

  <Genètica>

  Ratolí que no ha esta sotmès a cap modificació genètica.

 62. ratolí Nova Zelanda  m
  es ratón Nueva Zelanda
  en New Zealand mouse

  <Genètica>

  Ratolí d'una soca mutant considerat model d'anèmia autoimmunitària que s'utilitza en l'estudi de les malalties autoimmunitàries i que pot desenvolupar una forma de glomerulonefritis membranosa.

  Nota: Els ratolins Nova Zelanda inclouen dues soques consanguínies: els ratolins Nova Zelanda negres (NZB) i els ratolins Nova Zelanda blancs (NZW).

 63. ratolí nu  m
  es ratón desnudo
  es ratón lampiño
  fr souris nude
  en nude mouse
  en nu/nu mouse

  <Genètica>

  Ratolí sense pelatge i amb absència congènita de timus que admet la implantació de cèl·lules immunitàries d'altres espècies sense manifestar rebuig.

 64. ratolí salvatge  m
  es ratón salvaje
  en wild mouse

  <Biologia>

  Ratolí que no ha crescut en un laboratori ni en condicions domèstiques i la reproducció del qual no ha estat controlada.

 65. ratolí SCID  m
  es ratón SCID
  en SCID mouse

  <Genètica>

  Ratolí d'una soca mutant afectat d'una immunodeficiència combinada greu que admet la implantació de cèl·lules immunitàries d'altres espècies sense manifestar rebuig.

 66. ratolí tetraparental  m
  es ratón tetraparental
  en tetraparental mouse

  <Genètica>

  Ratolí al·lofènic que sorgeix de l'agregació precoç de dos embrions diferents genèticament i que s'utilitza en l'estudi de la tolerància als trasplantaments.

 67. reacció de l'empelt contra l'hoste  f
  es reacción del injerto contra el huésped
  fr réaction du greffon contre l'hôte
  en graft versus host reaction
  en GVH reaction
  en GVHR

  <Immunologia>

  Reacció immunitària d'histocompatibilitat que resulta del trasplantament de limfòcits al·logènics immunocompetents en un receptor que és incapaç d'eliminar-los.

 68. recanvi plasmàtic  m
  es plasmaféresis
  es recambio plasmático
  fr échange de plasma
  fr échange plasmatique
  fr plasmaphérèse
  en plasma exchange
  en plasmapheresis

  <Hematologia>

  Procediment que consisteix a extreure al pacient una quantitat de sang determinada i a reinjectar-li posteriorment les cèl·lules que se n'han separat per centrifugació i plasma fresc congelat homòleg o albúmina sèrica.

  Nota: La forma plasmafèresi (o plasmoafèresi), que s'utilitza de vegades per a designar aquest concepte, és una denominació impròpia: plasmafèresi significa 'extracció de plasma' (del grec aphaíresis 'treure' o 'extreure'), mentre que en aquest procediment el plasma s'extreu, però se substitueix per un altre. Plasmafèresi designaria, estrictament, només la fase d'extracció del recanvi plasmàtic.

 69. receptor  m
  sin. compl. hoste  m
  es huésped
  es receptor
  fr bénéficiaire
  fr hôte
  en donee
  en host
  en recipient

  <Ciències de la salut>

  Organisme que rep sang, un òrgan o un teixit d'un altre organisme.

 70. receptor de localització  m
  es receptor de alojamiento
  es receptor de asentamiento
  fr récepteur de localisation
  en homing receptor

  <Bioquímica>

  Receptor de la superfície cel·lular dels leucòcits, especialment dels limfòcits, que interactua amb les adrecines endotelials i vehicula l'adhesió dels leucòcits circulants a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis i la seva entrada en un teixit específic, i defineix les vies concretes de recirculació de cada leucòcit a través del patró d'expressió global.

 71. regió frontissa  f
  es región bisagra
  fr région charnière
  en hinge region
  en J region
  en joining region

  <Immunologia>

  Segment de la cadena pesant d'una immunoglobulina situat entre els dominis CH1 i CH2 que confereix flexibilitat a la molècula i permet l'actuació independent dels dos fragments de combinació amb l'antigen.

 72. renderització  f
  es rendering
  es renderización
  es representación
  fr rendu
  it renderizzazione
  en rendering

  <Simulacions. Realitat virtual>

  Procés per mitjà del qual un dispositiu de sortida d'un ordinador permet visualitzar una imatge o una escena, generalment en tres dimensions, simulant-ne els efectes òptics de llum, ombra, color, textura o moviment a partir de les dades d'un model computacional.

 73. renderitzar  v tr
  es renderizar
  fr rendre
  en render, to

  <Simulacions. Realitat virtual>

  Representar en un dispositiu de sortida d'un ordinador una imatge o una escena, generalment en tres dimensions, simulant-ne els efectes òptics de llum, ombra, color, textura o moviment a partir de les dades d'un model computacional.

 74. repunt  m
  es repunte
  fr reprise
  en pickup

  <Economia>

  Pujada puntual de les cotitzacions de la borsa o de qualsevol variable econòmica.

 75. repuntar  v intr
  es repuntar
  fr redresser
  fr reprendre
  en pick up, to

  <Economia>

  Pujar puntualment les cotitzacions de la borsa o qualsevol variable econòmica.

 76. roseta  f
  es roseta
  fr rosette
  en rosette

  <Biologia cel·lular>
  es tructura en forma de rosa constituïda per l'aglomeració de cèl·lules al voltant d'una altra cèl·lula central.

 77. skin [en]  m
  es envase skin
  es skin
  fr emballage pelliplaqué
  fr skin
  en skin pack
  de Folienverpackung
  de Skinpackung

  <Manipulació de materials>

  Envàs constituït per una pel·lícula plàstica transparent que, sotmesa a l'acció de la calor i per mitjà de la tècnica del buit, s'adapta al producte que es vol envasar, el qual queda fixat entre la pel·lícula i una base de cartó.

 78. superclúster  m
  en supercluster

  <Informàtica>

  Grup de clústers interconnectats.

 79. supercomputació  f
  es supercomputación
  fr superinformatique
  en supercomputing

  <Informàtica>

  Informàtica destinada a tasques científiques i tècniques que es desenvolupa per mitjà de supercomputadors.

 80. supercomputador  m
  es supercomputador
  es superordenador
  fr supercalculateur
  fr superordinateur
  en supercomputer

  <Informàtica>

  Ordinador de gran potència especialitzat en el càlcul intensiu, que s'utilitza en tasques científiques i tècniques.

  Nota: Per extensió, també s'utilitza de vegades el terme superordinador per a fer referència a aquest concepte.

 81. surf d'arena  m
  es sandboard
  es sandboarding
  fr surf de sable
  en sandboarding
  ptsurf de areia

  <Esports d'aventura>
  es port que consisteix a lliscar per pendents d'arena, especialment al desert, mantenint l'equilibri sobre una planxa.

 82. surfista d'arena  m i f
  es sandboarder
  en sandboarder

  <Esports d'aventura>
  es portista que practica el surf d'arena.

 83. tasca  f
  es tarea
  fr tâche
  en task

  <Administració i direcció d'empreses>

  Qualsevol de les actuacions que duu a terme una organització amb la intenció d'assolir un objectiu.

  Nota: Els termes tasca, acció, actuació i activitat s'utilitzen sovint com a sinònims per a designar aquest concepte. En alguns plans estratègics, però, acció o actuació s'associen amb un grup d'activitats; activitat s'entén com a conjunt de tasques, i tasca, com a unitat fonamental de l'activitat.

 84. tècnica de rosetes  f
  es roseteo
  fr technique des rosettes
  en rosette test
  en rosettes technique
  en rosetting

  <Biologia cel·lular>

  Tècnica emprada per a aïllar limfòcits en què s'incuben junts eritròcits i limfòcits de manera que els eritròcits se situen entorn dels limfòcits, formant una roseta.

 85. tècnica de sandvitx  f
  es técnica de sándwich
  fr technique du sandwich
  fr technique en sandwich
  en sandwich technique

  <Immunologia>

  Tècnica emprada per a detectar anticossos o cèl·lules productores d'anticossos en preparacions histològiques, en què l'antigen reacciona de primer amb un estrat d'anticossos no marcats i després amb un d'anticossos marcats i queda col·locat entre tots dos.

 86. tolerància dissociada  f fr  tolérance dissociée
  en split tolerance

  <Immunologia>

  Tolerància immunitària a un antigen determinat, la qual es manifesta de manera diferent en els limfòcits B i en els limfòcits T.

 87. tolerització  f
  es tolerización
  fr tolérisation
  en tolerization

  <Immunologia>

  Procés pel qual s'indueix tolerància immunitària a un individu mitjançant l'administració d'un determinat antigen en condicions adequades.

 88. toleritzar  v tr
  es tolerizar
  fr tolériser
  en tolerize, to

  <Immunologia>

  Induir tolerància immunitària a un individu mitjançant l'administració d'un determinat antigen en condicions adequades.

 89. tolerogen  m
  es tolerógeno
  fr tolérogène
  en tolerogen

  <Immunologia>

  Substància capaç d'induir tolerància immunitària.

  Nota: Generalment, els tolerògens són també immunògens.

 90. tolerogen -rògena  adj
  es tolerogénico
  fr tolérogénique
  en tolerogenic

  <Immunologia>

  Capaç d'induir tolerància immunitària.

 91. treball de part  m
  es trabajo de parto
  fr travail d'accouchement
  it travaglio di parto
  en labor
  en labour
  pttrabalho do parto

  <Ginecologia. Obstetrícia>

  Conjunt de fenòmens fisiològics que tenen per objecte la sortida del fetus.

  Nota: El treball de part consta de tres períodes: el període de dilatació del coll uterí, el període d'expulsió del fetus i el període placentari.

 92. twirler [en]  m i f
  es twirler
  fr twirler
  en baton twirler
  en twirler

  <Esports: Gimnàstica>

  Persona que practica el twirling.

 93. twirling [en]  m
  es twirling
  fr tourmoiement
  fr twirling
  fr twirling bâton
  it twirling
  en baton twirling
  en twirling

  <Esports: Gimnàstica>
  es port en què s'executen, amb acompanyament musical, exercicis propis de la dansa i de la gimnàstica rítmica fent figures amb un o més bastons.

 94. urofici  m
  en codling
  en hake
  la Urophycis sp.

  <Peixos>

  Peix de l'ordre dels gadiformes, de la família dels gàdids i la subfamília dels ficínides, de cos allargat i sovint comprimit, que viu en aigües de l'Atlàntic occidental.

 95. visió  f
  es visión
  fr vision
  en vision

  <Administració i direcció d'empreses>

  Representació de la situació ideal a què aspira a arribar en el futur una organització, que s'utilitza com a instrument de la planificació estratègica.

 96. VLA  m
  es antígeno de expresión muy tardía
  es VLA
  fr VLA
  en very late antigen
  en VLA

  <Immunologia>

  Antigen de la família de les ß1-integrines compost per la unió d'una de les sis molècules CD49 que actua com a receptor d'adhesió.

  Nota: VLA és la sigla corresponent al terme anglès very late antigen ('antigen molt tardà').

 97. white spirit [en]  m
  es white spirit
  fr white spirit
  it white spirit
  en petroleum spirit
  en white spirit
  de White Spirit
  ptwhite spirit

  <Indústria petroquímica>

  Dissolvent mineral que destil·la del petroli entre els 130 ºC i els 220 ºC.

  Nota: Sovint es comercialitza amb les denominacions aiguarràs mineral, dissolvent mineral, substitut d'aiguarràs o símil d'aiguarràs.

 98. alvèol  m
  sin. bombolla  f
  es alvéolo
  es burbuja
  fr coque
  it alveolo
  en blister

  <Manipulació de materials>

  Làmina plàstica transparent d'un blíster, la qual té la forma de l'objecte que ha de contenir.

 99. amenaça  f
  es amenaza
  fr menace
  en threat

  <Administració i direcció d'empreses>

  Factor de l'entorn que pot afectar la bona marxa d'una organització, incrementar els riscos a què es veu exposada o reduir-ne la rendibilitat.

  Nota: És un dels factors integrants de la matriu DAFO.

 100. anàlisi DAFO  f
  es análisis DAFO
  es análisis FODA
  fr analyse AFOM
  fr analyse FFPM
  en SWOT analysis
  en TOWS analysis

  <Administració i direcció d'empreses>

  Anàlisi d'una organització que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les debilitats i les fortaleses que posseeix i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, i que té com a objectiu ajudar en la tria de les estratègies i les actuacions més adequades per a assolir la missió.

  Nota: DAFO és la sigla corresponent als termes debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. L'anàlisi DAFO se sol fer a partir d'una matriu DAFO.

 101. anàlisi per dilució límit  f
  es análisis por dilución límite
  fr analyse en dilution limite
  en limiting dilution analysis

  <Biologia cel·lular>

  Anàlisi que, en una població cel·lular concreta, permet estimar la freqüència de cèl·lules responsives amb una funció i una especificitat determinades, per mitjà d'una dilució límit i de l'aplicació posterior de la distribució de Poisson.

 102. anticòs potenciador  m
  es anticuerpo potenciador
  fr anticorps facilitant
  en enhancing antibody

  <Immunologia>

  Anticòs que incrementa o activa genèricament qualsevol funció de l'antigen o del sistema immunitari.

 103. antigen associat al tumor  m
  es antígeno asociado al tumor
  fr antigène associé à la tumeur
  en tumor-associated antigen

  <Immunologia>

  Antigen de les cèl·lules tumorals que no es troba en les cèl·lules normals del mateix tipus o que s'hi troba en quantitats inferiors.

 104. antisèrum monoespecífic  m
  es antisuero monoespecífico
  fr antisérum monospécifique
  en monospecific antiserum

  <Immunologia>

  Antisèrum que conté anticossos dirigits contra un únic antigen o un únic determinant antigènic.

 105. apedaçament  m
  es parcheado
  fr formation de patches
  fr redistribution en agrégats
  en patching

  <Immunologia>

  Redistribució de les proteïnes de la membrana cel·lular en agregats, induïda per un lligand bivalent o multivalent.

  Nota: Aquest procés se simula experimentalment amb anticossos específics i lectines.

 106. avidesa  f
  es avidez
  fr avidité
  en avidity

  <Immunologia>

  Força d'unió que s'estableix entre un anticòs i un antigen.

  Nota: L'avidesa depèn de l'afinitat entre els determinants antigènics i els llocs de combinació de l'anticòs, i de les valències de l'anticòs i de l'antigen.

 107. bulímia nerviosa  f
  es bulimia nerviosa
  fr boulimie mentale
  fr boulimie nerveuse
  en bulimia nervosa

  <Psiquiatria>

  Trastorn alimentari caracteritzat per la presència d'episodis recurrents d'ingestió excessiva, descontrolada i ràpida d'aliments, seguits d'accions compensatòries destinades a prevenir l'augment de pes i acompanyats en la persona afectada de sentiment de culpa, depressió o inestabilitat emocional.

  Nota: Les accions compensatòries solen concretar-se en autoprovocació del vòmit, abús de laxants i diürètics, exercici físic exagerat, etc. Sovint s'utilitza també la forma bulímia per a fer referència a aquest concepte.

 108. cadena lleugera substitutiva  f
  es cadena ligera substitutiva
  en surrogate light chain

  <Immunologia>

  Cadena lleugera constituïda per dues proteïnes invariables que s'associen a les cadenes pesants ì per a formar el receptor de les cèl·lules pre-B.

 109. caixa de noios  f
  es caja de noyos
  fr boîte à noyaux
  en core box
  de Kernkasten

  <Indústria metal·lúrgica>

  Caixa de fusta, metall o resina sintètica, generalment desmuntable, que s'utilitza per a fabricar noios.

 110. calamar d'escull  m
  en reef squid
  la Sepioteuthis sp.

  <Invertebrats no artròpodes>

  Cefalòpode de l'ordre dels tèutides i de la família dels loligínids, amb aletes que s'estenen gairebé tot al llarg del mantell, que sol viure en esculls coral·lins d'aigües tropicals i subtropicals.

 111. canvi antigènic  m
  es cambio antigénico
  fr changement antigénique
  en antigenic shift

  <Immunologia>

  Canvi radical dels antígens de la superfície d'un microorganisme que s'esdevé com a conseqüència de la recombinació genètica originada en intercanviar una part del genoma propi amb el d'un altre microorganisme, i que generalment provoca la ineficàcia de la immunitat adquirida per contacte previ amb el microorganisme.

 112. càping  m
  es formación de casquete
  es formación de corona
  fr capping
  fr redistribution polaire
  en capping

  <Immunologia>

  Acumulació de molècules de membrana en un pol de la cèl·lula, induïda per un lligand bivalent o multivalent.

 113. cèl·lula K  f
  sin. compl. cèl·lula citocida  f
  es célula asesina
  es célula citocida
  es célula K
  fr cellule K
  fr cellule tueuse
  en K cell
  en killer cell

  <Biologia cel·lular>

  Cèl·lula que posseeix citotoxicitat, generalment dependent d'anticossos.

  Nota: K és la sigla anglesa corresponent a killer [cell] (literalment, '[cèl·lula] matadora').

 114. cèl·lula LAK  f
  sin. compl. cèl·lula K activada per limfocines  f
  es célula citocida activada por linfoquinas
  es célula LAK
  fr cellule LAK
  en LAK cell
  en lymphokine-activated killer cell

  <Biologia cel·lular>

  Cèl·lula K activada per citocines, generalment per la IL-2, amb activitat citolítica sobre cèl·lules tumorals i sobre cèl·lules infectades per virus.

  Nota: LAK és la sigla anglesa corresponent a lymphokine-activated killer [cell] (literalment, '[cèl·lula] matadora activada per limfocines').

 115. cèl·lula NK  f
  sin. compl. cèl·lula citocida natural  f
  es célula asesina natural
  es célula citocida natural
  es célula NK
  fr cellule NK
  fr cellule tueuse naturelle
  en naturel killer cell
  en NK cell

  <Biologia cel·lular>

  Limfòcit que no posseeix cap receptor específic per a l'antigen i que és responsable de la citotoxicitat natural contra algunes cèl·lules tumorals i de cèl·lules infectades per virus.

  Nota: NK és la sigla anglesa corresponent a natural killer [cell] (literalment, '[cèl·lula] matadora natural').

 116. cèl·lula veliforme  f
  es célula en vela
  es célula velada
  fr cellule voilée
  en veil cell
  en veiled cell

  <Biologia cel·lular>

  Cèl·lula dendrítica de forma triangular que es troba en els vasos limfàtics aferents després de l'administració d'un antigen i que fa la funció de transportar-lo.

  Nota: Constitueix un estadi intermedi entre les cèl·lules dendrítiques perifèriques (cèl·lules de Langerhans) i les cèl·lules dendrítiques dels òrgans limfàtics secundaris (cèl·lules interdigitades).

 117. citotoxicitat cel·lular  f
  es citotoxicidad mediada por células
  es respuesta celular citotóxica
  fr cytotoxicité à médiation cellulaire
  en cell-mediated cytotoxicity
  en cell-mediated destruction

  <Biologia cel·lular>

  Citotoxicitat causada per cèl·lules.

 118. citotoxicitat cel·lular dependent d'anticossos  f sigla  ADCC  f
  es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos
  es citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos
  es ADCC
  fr cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps
  fr ADCC
  en antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity
  en antibody-dependent cellular cytotoxicity
  en ADCC

  <Biologia cel·lular>

  Citotoxicitat cel·lular exercida sobre cèl·lules diana recobertes d'anticossos específics, la regió Fc dels quals és reconeguda pels receptors d'Fc de les cèl·lules amb capacitat citotòxica.

  Nota: Les cèl·lules responsables de l'ADCC són habitualment cèl·lules K, neutròfils i macròfags. ADCC és la sigla corresponent a l'anglès antibody dependent cell-mediated cytotoxicity ('citotoxicitat per mediació cel·lular dependent d'anticossos').

 119. clúster  m
  es clúster
  fr grappe
  en cluster

  <Informàtica>

  Conjunt d'unitats funcionals interconnectades per mitjà d'una xarxa que actuen com una sola unitat.

 120. clusterització  f
  es agrupamiento
  es clusterización
  fr groupage
  fr mise en grappe
  fr regroupement
  en clustering
  en clusterization

  <Informàtica>

  Acció d'agrupar diverses unitats funcionals per a formar un clúster.

 121. clusteritzar  v tr
  es agrupar
  es clusterizar
  fr grouper
  fr mettre en grappe
  fr regrouper
  en cluster, to
  en clusterize, to

  <Informàtica>

  Agrupar diverses unitats funcionals per a formar un clúster.

 122. cocàping  m
  es formación de casquete simultáneo
  es formación de corona simultánea
  fr co-capping
  en co-capping

  <Immunologia>

  Càping que es produeix com a conseqüència d'un altre, induït per un lligand bivalent o multivalent.

  Nota: El cocàping permet saber si els determinants antigènics reconeguts per dos anticossos es troben en la mateixa molècula.

 123. col·lectina  f
  es colectina
  fr collectine
  en collectin

  <Bioquímica>

  Lectina caracteritzada per la presència d'un domini de tipus col·lagen i un domini de tipus lectina que reconeix patrons moleculars de certs agents patògens i intervé en la immunitat innata.

 124. compartiment de l'MHC de classe II  m
  es compartimento del MHC de clase II
  en MHC class II compartment

  <Immunologia>

  Conjunt de vesícules de la via endolisosòmica que contenen tots els elements que intervenen en la formació de complexos de molècules de classe II de l'MHC i pèptids.

 125. complex d'histocompatibilitat principal  m sigla  MHC  m
  es complejo mayor de histocompatibilidad
  es complejo principal de histocompatibilidad
  es MHC
  fr complexe majeur d'histocompatibilité
  fr CMH
  en major histocompatibility complex
  en MHC

  <Immunologia>

  Conjunt de gens localitzats al cromosoma 6 dels humans i al cromosoma 17 dels ratolins que codifiquen molècules de membrana extracel·lular d'especial importància en el rebuig d'al·loempelts, en la presentació antigènica dels limfòcits T, en la citotoxicitat per limfòcits T i en la reacció limfocitària mixta.

  Nota: MHC és la sigla corresponent a l'anglès major histocompatibility complex ('complex d'histocompatibilitat principal').

 126. debilitat  f
  sin. punt feble  m
  es debilidad
  es punto débil
  fr faiblesse
  fr point faible
  en weakness

  <Administració i direcció d'empreses>

  Factor intern d'una organització que pot limitar-ne la bona marxa i la capacitat d'actuar o d'aconseguir beneficis.

  Nota: És un dels factors integrants de la matriu DAFO.

 127. depuració immunitària  f
  es depuración inmunitaria
  en antigen clearance
  en immune clearance

  <Immunologia>

  Eliminació ràpida de material antigènic de la sang com a conseqüència de l'activació d'una resposta immunitària humoral.

  Nota: Sense resposta humoral l'eliminació de material antigènic és lenta perquè només hi intervenen els processos habituals de catabolisme de proteïnes plasmàtiques.

 128. deriva antigènica  f
  es deriva antigénica
  es variación antigénica
  fr dérive antigénique
  en antigenic driff
  en antigenic variation

  <Immunologia>

  Variació moderada dels antígens de la superfície d'un microorganisme, generalment per acumulació de mutacions puntuals en el genoma propi, que pot atenuar o fins i tot fer ineficaç la immunitat adquirida per contacte previ amb el mateix microorganisme.

 129. deriva salarial  f
  es deriva salarial
  es deslizamiento salarial
  fr dérive salariale
  fr glissement des salaires
  it slittamento salariale
  en wage drift
  de Lohndrift

  <Relacions laborals>

  Diferència que hi ha entre la massa salarial prevista segons els salaris pactats en els convenis col·lectius i la que efectivament perceben els treballadors.

  Nota: Els factors que poden influir en aquesta diferència són l'abonament de complements salarials per raons de promoció dels treballadors, antiguitat, triennis, plusos de nocturnitat, hores extraordinàries, etc.

 130. dilució límit  f
  es dilución límite
  fr dilution limite
  en limiting dilution

  <Biologia cel·lular>

  Tècnica que consisteix a diluir progressivament una suspensió amb l'objectiu de produir alíquotes que continguin una única cèl·lula o microorganisme.

  Nota: La dilució límit és una tècnica fonamental que permet, entre d'altres, l'aïllament de clons d'hibridomes productors d'anticossos monoclonals.

 131. doble blíster  m
  es doble blíster
  fr double blister
  fr double coque
  en clamshell blister pack
  en double blister pack

  <Manipulació de materials>

  Blíster constituït per dos alvèols que envolten completament el producte i el fan visible des de tots els angles.

 132. edició del receptor  f
  es edición del receptor
  fr édition du récepteur
  en receptor editing

  <Immunologia>

  Reordenament secundari que té lloc en el receptor antigènic d'un limfòcit autoreactiu.

 133. electroforesi de camp polsant  f
  es electroforesis en gel con campo pulsado
  fr électrophorèse en champ pulsé
  en pulsed field gel electrophoresis
  en pulsed field gradient gel electrophoresis

  <Bioquímica>

  Electroforesi que permet separar molècules de DNA amb l'aplicació de camps elèctrics alternants a una matriu, generalment de gel d'agarosa.

 134. ELISA en sandvitx  m
  es ELISA en sándwich
  fr ELISA en sandwich
  en sandwich ELISA
  en sandwich enzyme-linked immunosorbent assay
  en SELISA

  <Immunologia>

  ELISA en què s'utilitzen dos anticossos per a detectar un antigen, el primer dels quals s'uneix al suport sòlid, mentre que el segon, marcat directament amb l'enzim, reacciona amb l'antigen després que aquest s'hagi acoblat amb el primer anticòs.

 135. emblistadora  f
  es emblistadora
  fr blistériseuse
  en blister packer

  <Manipulació de materials>

  Màquina que s'utilitza per a envasar productes en blísters.

 136. entrecreuament  m
  es entrecruzamiento
  en crossing
  en cross-linking

  <Immunologia>

  Formació d'un complex antigen-anticòs en què un únic antigen amb més d'un determinant antigènic s'uneix a més d'una molècula d'anticòs.

 137. envasadora skin [skin: en]  f
  es máquina de envasado skin
  fr pelliplaqueuse
  en skin packer

  <Manipulació de materials>

  Màquina que s'utilitza per a envasar productes en skins.

 138. enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida  m sigla  ELISA  m
  es análisis de inmunoabsorción ligado a enzimas
  es inmunoensayo enzimático sobre fase sólida
  es ELISA
  fr essay par immunoabsorbant lié à une enzyme
  fr ELISA
  en enzyme-linked immunosorbent assay
  en ELISA

  <Immunologia>

  Enzimoimmunoassaig en què un dels dos elements de la reacció, l'antigen o l'anticòs, és unit a una fase sòlida.

  Nota: Sigla procedent de l'anglès enzyme-linked immunosorbent assay (literalment, 'assaig d'immunoabsorció lligat a enzims').

 139. erm industrial  m
  es baldío industrial
  fr friche industrielle
  en abandoned industrial zone
  en vacant industrial land
  de aufgegebenes Industriegebiet
  de verlassenes Fabrikgelände

  <Urbanisme>

  Terreny que ha quedat abandonat en un medi urbà com a resultat de la demolició o l'abandonament d'una construcció d'ús industrial.

 140. erm urbà  m
  es baldío urbano
  fr friche urbaine
  en urban wastelot
  de Abbruchzone
  de Brachland
  ptbaldio urbano

  <Urbanisme>

  Terreny que ha quedat abandonat en un medi urbà com a resultat de la demolició d'edificis o bé de l'abandonament de l'agricultura.

 141. escenari  m
  es escenario
  fr scénario
  en scenario

  <Administració i direcció d'empreses>

  Representació hipotètica de qualsevol dels marcs generals en què es pot situar una organització en el futur d'acord amb l'evolució de l'entorn.

 142. esclat oxidatiu  m
  sin. compl. esclat respiratori  m
  es estallido respiratorio
  es explosión respiratoria
  fr activation métabolique respiratoire
  fr flambée oxydative
  fr stimulation du métabolisme oxydatif
  en metabolic burst
  en oxydative burst
  en respiratory burst

  <Biologia cel·lular>

  Increment de l'activitat metabòlica en els fagòcits que s'esdevé poc després de la fagocitosi de material estrany i que comporta un augment important del consum d'oxigen i la producció de peròxid d'hidrogen, d'anions superòxid i de radicals hidroxil.

 143. evasió immunitària  f
  es escape inmunitario
  fr échappement à la réaction immunologique
  fr échappement au rejet immunologique
  fr échappement immunitaire
  en immunological escape

  <Immunologia>

  Acció d'eludir o inhibir, un agent patogen, la resposta immunitària de l'organisme envaït.

 144. objectiu específic  m
  sin. objectiu operatiu  m
  es objetivo
  fr objectif
  en objective

  <Administració i direcció d'empreses>

  Qualsevol de les finalitats concretes, precises i quantificables que es marca una organització per a un període de temps predeterminat amb la intenció d'assolir una meta.

  Nota: De vegades també s'utilitza la forma sintètica objectiu per a fer referència a aquest concepte.

 145. fabricació de noios  f
  es fabricación de noyos
  fr fabrication des noyaux
  fr noyautage
  en core making

  <Indústria metal·lúrgica>

  Branca de la foneria especialitzada a fer noios.