Índex general de termes - fitxes CDLPV

Neoloteca del Termcat

Nota: Els manlleus no adaptats porten la indicació de l'idioma originari entre claudàtors ([]).

 1. latch [en]  m
  es  latch
  fr  latch
  fr  verrou
  en  latch

  <Electrònica>

  Biestable amb sincronització per nivell.

 2. efecte de tancament  m
  es  latch-up
  fr  déclenchement parasite
  fr  verrouillage à l'état passant
  en  latch-up

  <Electrònica>

  Efecte que es produeix en circuits lògics de MOS complementari en què una estructura paràsita bipolar semblant a un tiristor genera un camí de baixa impedància permanent que curtcircuita l'alimentació i pot provocar la destrucció del circuit.

 3. degoteig espectral  m
  es  derrame
  es  leakage
  fr  fuite à la terre
  fr  perte
  it  leakage
  en  leakage

  <Telecomunicacions>

  Dispersió freqüencial de la potència d'un component espectral com a conseqüència de l'enfinestrament associat als mètodes no paramètrics d'anàlisi espectral.

  Nota: El degoteig espectral està directament relacionat amb el nivell dels lòbuls secundaris de la resposta freqüencial de la finestra utilitzada, i limita la sensibilitat de les tècniques no paramètriques.

 4. regulació per degoteig  f
  es  cubo goteante
  fr  panier percé
  en  leaky-bucket

  <Telecomunicacions>

  Sistema de control i conformació del trànsit en què les dades accedeixen a la xarxa a partir d'un regulador que en controla el volum seguint uns paràmetres d'increment, amb un cert marge de tolerància.

  Nota: Amb la regulació per degoteig, quan un transmissor deixa d'enviar dades no pot tornar a recuperar posteriorment l'amplada de banda no utilitzada.

 5. liftratge  m
  es  liftering
  en  liftering

  <Telecomunicacions>

  Ponderació dels coeficients cepstrals que es duu a terme amb l'objectiu de realçar-ne els components més significatius.

  Nota: La forma liftratge és una deformació de filtratge, paral·lelament a la forma anglesa liftering, en què es gira la primera síl·laba de filtering.

 6. vocodificador LPC  m
  es  vocoder LPC
  es  vocodificador LPC
  fr  codeur à fréquences vocales LPC
  fr  vocodeur à prédiction linéaire
  en  linear predictive coding vocoder
  en  LPC vocoder

  <Electrònica>

  Vocodificador que utilitza tècniques de predicció lineal per a extreure la redundància ocasionada pel tracte vocal.

  Nota: El filtre de síntesi que se'n deriva s'excita amb soroll o amb un senyal periòdic segons que la trama de veu sigui sorda o sonora.

 7. tecnologia mesa  f
  es  tecnología mesa
  fr  technologie mesa
  en  mesa technology

  <Electrònica>

  Tecnologia de fabricació de dispositius semiconductors basada en la superposició de capes sobre la superfície del substrat i en la successiva eliminació de les parts no desitjades de la capa precedent.

  Nota: Amb la tecnologia mesa, a diferència del que passa amb la tecnologia planar, el dau resultant presenta una superfície en relleu, no plana. S'utilitza sobretot en semiconductors compostos III-V.

 8. metall-aïllant-semiconductor  m
  sigla  MIS  m
  es  metal-aislante-semiconductor
  es  MIS
  fr  métal-isolant-semiconducteur
  fr  MIS
  en  metal-insulator-semiconductor
  en  MIS

  <Electrònica>

  Estructura constituïda per un semiconductor sobre el qual es diposita una capa d'un dielèctric qualsevol que fa d'aïllant i, a continuació, una capa de metall.

  Nota: La sigla MIS correspon a la denominació anglesa metal-insulator-semiconductor.

 9. metall-òxid-semiconductor  m
  sigla  MOS  m
  es  metal-óxido-semiconductor
  es  MOS
  fr  métal-oxyde-semiconducteur
  fr  MOS
  en  metal-oxyde-semiconductor
  en  MOS

  <Electrònica>

  Estructura constituïda per un semiconductor sobre el qual es diposita una capa d'òxid que fa d'aïllant i, a continuació, una capa de metall.

  Nota: Se sol utilitzar per a fabricar la porta d'un transistor MOS. Actualment, el metall se substitueix sovint per altres conductors, com ara el polisilici.

 10. tecnologia micropista  f
  es  tecnología microstrip
  fr  technologie des microplaquettes
  fr  technologie microstrip
  en  microstrip
  en  microstrip technology

  <Radiocomunicació>

  Tecnologia de fabricació de circuits de microones planars basada en línies micropista.

 11. creu micropista  f
  es  cruz microstrip
  en  microstrip cross

  <Radiocomunicació>

  Discontinuïtat formada per la interconnexió a 90º de dues línies micropista.

 12. T micropista  f
  es  T microstrip
  en  microstrip tee

  <Radiocomunicació>

  Discontinuïtat en forma de T formada per la connexió lateral de dues línies micropista.

 13. línia micropista  f
  es  línea microstrip
  es  línea microtira
  fr  ligne microbande
  fr  ligne microruban
  en  microstrip
  en  microstrip line

  <Radiocomunicació>

  Línia de transmissió planar constituïda per un substrat dielèctric pla amb les dues cares metal·litzades, en una de les quals la metal·lització ocupa tota la superfície i en l'altra adopta la forma d'una tira metàl·lica semblant a una pista d'un circuit imprès.

 14. miniranura de temps  f
  es  minislot
  en  minislot

  <Telecomunicacions>

  Ranura de temps molt breu que permet als usuaris que volen accedir al medi compartit d'una xarxa l'obtenció exclusiva d'una altra ranura més gran que hagi quedat lliure.

  Nota: Els usuaris competeixen lliurement per les miniranures de temps i col·lideixen si intenten accedir alhora a la mateixa ranura. Quan aconsegueixen accedir a una de les miniranures, la capçalera de la xarxa els assigna de manera exclusiva una de les ranures grans lliures.

 15. transmissió a grups  f
  es  multidifusión
  fr  multidiffusion
  en  multicast

  <Telecomunicacions>

  Transmissió de la informació en què una xarxa envia dades de forma simultània i eficient des d'un origen a una o més adreces de multidestinació.

 16. adreça de multidestinació  f
  es  dirección multicast
  es  dirección múltiple
  fr  adresse multidestinataire
  en  multicast address

  <Societat de la informació>

  Adreça que identifica un grup definit de sistemes en una xarxa.

 17. multicript  m
  es  multicrypt
  fr  multicrypt
  it  multicrypt
  en  multicrypt

  <Telecomunicacions>

  Sistema de transmissió de dades que permet la recepció de diversos sistemes d'encriptació en un mateix receptor.

 18. òfset  m
  es  offset
  en  offset

  <Electrònica>

  Valor que cal aplicar a alguna de les entrades d'un sistema perquè el valor de sortida sigui igual a 0.

  Nota: De vegades també es refereix al valor que pren la sortida d'un sistema quan totes les entrades valen 0.

 19. àlies  m
  es  alias
  fr  fréquence repliée
  it  alias
  en  alias

  <Telecomunicacions>

  Cadascuna de les còpies de les components freqüencials d'un senyal que apareixen, centrades a freqüències diferents de l'original, com a resultat de fer passar un senyal a través d'un sistema no lineal.

 20. agrupació d'antenes  f
  es  agrupación de antenas
  fr  réseau d'antennes
  en  antenna array

  <Radiocomunicació>

  Conjunt ordenat d'antenes, totes iguals, que radien o reben les ones simultàniament.

 21. agrupació lineal  f
  es  agrupación lineal
  fr  antenne réseau rectiligne
  en  linear array

  <Radiocomunicació>

  Agrupació d'antenes equiespaiades sobre un eix.

 22. coeficient cepstral  m
  es  coeficiente cepstral
  fr  coefficient cepstral
  en  cepstral coefficient

  <Telecomunicacions>

  Paràmetre utilitzat habitualment en el tractament de la parla que modela la distribució espectral d'una seqüència i que s'obté calculant la transformada inversa de Fourier del logaritme de la transformada de Fourier de la seqüència.

 23. codificació per predicció lineal  f
  sigla  LPC  f
  es  codificación de predicción lineal
  es  LPC
  fr  codage à prédiction linéaire
  fr  LPC
  en  linear predictive coding
  en  LPC

  <Telecomunicacions>

  Codificació paramètrica que permet la compressió de la parla mitjançant la modelització del conducte vocal humà en un filtre que actua sobre el senyal de la glotis.

  Nota: La sigla LPC correspon a la denominació anglesa linear predictive coding.

 24. finestra  f
  es  ventana
  fr  fenêtre
  en  window

  <Telecomunicacions>

  Funció de característiques conegudes i de durada finita que s'utilitza en l'anàlisi de senyals de llarga durada.

  Nota: Les finestres més habituals utilitzades en processament de senyal són la rectangular, la triangular, la de Hamming, la de Hanning, l'exponencial i la de Kaiser, cadascuna de les quals té unes característiques pròpies que la fan més o menys adequada segons el tipus d'anàlisi del senyal que es vulgui fer.

 25. línia coplanar  f
  sin. compl.  guia d'ones coplanar  f
  es  guía de ondas coplanar
  es  línea coplanar
  fr  guide d'ondes coplanaire
  en  coplanar waveguide

  <Radiocomunicació>

  Guia d'ones formada per un substrat dielèctric pla metal·litzat només per una cara, en què la metal·lització consisteix en una tira central amb un pla de massa extens a cada costat, separats de la tira per una certa distància.

 26. circuit de microones híbrid  m
  sigla  HMIC  m
  es  circuito de microondas híbrido
  es  circuito integrado de microondas híbrido
  es  HMIC
  en  hybrid microwave circuit
  en  hybrid microwave integrated circuit
  en  HMIC

  <Radiocomunicació>

  Circuit de microones planar format per elements distribuïts i concentrats sobre un mateix substrat dielèctric, que té la forma d'un circuit imprès amb components discrets de muntatge superficial.

  Nota: La sigla HMIC correspon a la denominació anglesa hybrid microwave integrated circuit ('circuit integrat de microones híbrid').

 27. filtre d'ona acústica superficial  m
  sin.  filtre SAW  m
  es  filtro de onda acústica superficial
  es  filtro SAW
  fr  filtre à ondes de surface
  fr  filtre SAW
  en  SAW filter
  en  surface acoustic wave filter
  en  surface wave filter

  <Radiocomunicació>

  Filtre electromecànic format per un substrat material piezoelèctric sobre el qual es disposen metal·litzacions de formes i mides apropiades que exciten i recuperen ones acústiques superficials.

  Nota: La sigla SAW correspon a la denominació anglesa surface acoustic wave ('ona acústica superficial').

 28. tub d'ona progressiva  m
  sigla  TWT  m
  es  tubo de onda progresiva
  es  TWT
  fr  tube à onde progressive
  fr  tube à ondes progressives
  fr  TOP
  en  travelling-wave tube
  en  TWT

  <Radiocomunicació>

  Vàlvula termoiònica de feix lineal que s'utilitza com a amplificador de potència o oscil·lador en la banda de microones i ones mil·limètriques i que es basa en la modulació de la intensitat d'un feix d'electrons d'acord amb un senyal de radiofreqüència aplicat a una línia de transmissió helicoïdal.

  Nota: La sigla TWT correspon a la denominació anglesa travelling-wave tube.

 29. corrent d'òfset  m
  sin.  corrent de desequilibri  m
  es  corriente compensadora
  es  corriente equivalente
  fr  current de décalage
  en  offset current

  <Electrònica>

  Corrent que cal aplicar a l'entrada d'un sistema perquè el valor de sortida sigui igual a 0.

  Nota: En sistemes diferencials, com ara en els amplificadors operacionals, el corrent de desequilibri equival a la diferència entre els corrents de polarització de les dues entrades.

 30. tensió d'òfset  f
  sin.  tensió de desequilibri  f
  es  tensión de equilibrio
  fr  tension de décalage
  en  offset voltage

  <Electrònica>

  Tensió que cal aplicar a l'entrada d'un sistema perquè el valor de sortida sigui igual a 0.

  Nota: S'aplica especialment a sistemes lineals diferencials, com ara als amplificadors operacionals.

 31. fitxer script [script: en]  m
  es  fichero de secuencias de comandos
  es  fichero script
  fr  fichier script
  en  script file

  <Informàtica: Programari>

  Fitxer de text que conté instruccions en algun llenguatge script.

 32. llenguatge script  m
  es  lenguaje de script
  es  lenguaje de secuencia de comandos
  fr  langage de script
  it  linguaggio di script
  en  script language
  en  scripting language

  <Llenguatges>

  Llenguatge de programació d'alt nivell basat en la utilització de scripts que és interpretat per un altre programa.

 33. difusió  f
  es  difusión
  fr  diffusion
  en  broadcast

  <Telecomunicacions>

  Transmissió destinada a qualsevol node receptor.

 34. funció resum  f
  es  función hash
  es  función resumen
  fr  fonction de condensation
  en  hash function
  en  hashing function

  <Estructura de les dades>

  Funció matemàtica utilitzada amb finalitats de seguretat i verificació que s'aplica a un bloc de dades per a obtenir-ne un altre de longitud fixa, generalment més petita, que el representa.

  Nota: La funció resum no permet, des d'un punt de vista criptogràfic, deduir de manera íntegra el bloc de dades original al qual es refereix, però permet saber, contrastant els blocs fixos a què dóna lloc, si un text ha estat modificat.

 35. cable d'abonat  m
  es  cable de abonado
  es  cable de segregación
  fr  branchement d'abonné
  fr  fil d'abonné
  en  cable drop
  en  drop cable

  <Telecomunicacions>

  Tram d'un cable d'una xarxa d'accés de telefonia o de televisió per cable que s'instal·la des del carrer fins al punt de connexió a la llar de l'usuari.

 36. conformació del trànsit  f
  es  conformación del tráfico
  fr  lissage de traffic
  fr  mise en forme de traffic
  fr  modélisation du traffic
  en  traffic shaping

  <Telecomunicacions>

  Tècnica que permet analitzar el trànsit de dades en una xarxa i adequar-lo a la capacitat disponible, a fi d'evitar la congestió.

 37. sincronització per flanc  f
  es  sincronización por flanco
  en  edge sychronization

  <Electrònica>

  Mode de sincronització en què es permet d'operar només quan un senyal de rellotge fa un determinat canvi de valor, de 0 a 1 (flanc ascendent) o d'1 a 0 (flanc descendent).

 38. sincronització per nivell  f
  es  sincronización por nivel
  en  level synchronization

  <Electrònica>

  Mode de sincronització en què es permet d'operar només quan un senyal de rellotge té un valor determinat, 0 (nivell baix) o 1 (nivell alt).

 39. temps d'endarreriment  m
  es  tiempo de backoff
  en  backoff delay

  <Telecomunicacions>

  Temps aleatori que una estació transmissora espera, generalment després que s'hagi produït una col·lisió de paquets de dades, abans de tornar a fer un intent de transmissió.

 40. llanda  f
  sin. compl.  llanta  f
  es  llanta
  fr  fer plat
  fr  plat
  it  ferro piatto
  en  flat
  en  flat iron

  <Indústria metal·lúrgica>

  Perfil metàl·lic de secció rectangular de gruix molt inferior a l'amplària, la qual no sol sobrepassar els 300 mm.

 41. parafina d'escates  f
  es  parafina de escamas
  fr  paraffine écaille
  en  paraffin scale

  <Indústria petroquímica>

  Parafina que s'obté eliminant parcialment l'oli de la parafina en brut.

 42. circuit de microones triplaca  m
  es  circuito de microondas stripline
  fr  circuit sur feuille
  en  stripline circuit
  en  stripline microwave circuit

  <Radiocomunicació>

  Circuit de microones en què s'utilitzen línies triplaca.

 43. T triplaca  f
  es  T stripline
  en  stripline T
  en  stripline tee

  <Radiocomunicació>

  Discontinuïtat en forma de T formada per la connexió lateral d'una línia triplaca a una altra.

 44. estub  m
  es  stub
  fr  stub
  fr  tronçon de ligne
  en  stub

  <Telecomunicacions>

  Segment d'una línia de transmissió que s'afegeix, connectat en sèrie o en paral·lel, a algun punt d'una línia de transmissió principal, utilitzat en la fabricació de filtres i per a adaptar càrregues.

 45. regulació per testimonis  f
  es  cubo de testigos
  en  token-bucket

  <Telecomunicacions>

  Sistema de control i conformació del trànsit en què només es permet l'accés a la xarxa d'una quantitat màxima de dades equivalent al nombre de testimonis disponibles, el qual experimenta un increment a partir d'una taxa prefixada i un decrement a mesura que les dades s'envien.

  Nota: La regulació per testimonis ofereix més flexibilitat que la regulació per degoteig davant l'arribada de ràfegues de trànsit, ja que permet que un transmissor que hagi deixat d'enviar dades durant un temps pugui recuperar posteriorment l'amplada de banda no utilitzada.

 46. amplificador de tub d'ona progressiva  m
  sin.  amplificador TWT  m
  es  amplificador de tubo de onda progresiva
  es  amplificador TWT
  fr  amplificateur à tube à ondes progressives
  fr  amplificateur TOP
  en  travelling-wave tube amplifier
  en  TWT amplifier

  <Radiocomunicació>

  Amplificador de microones o d'ones mil·limètriques basat en un tub d'ona progressiva.

 47. adreça d'unidestinació  f
  es  dirección unicast
  en  unicast address

  <Societat de la informació>

  Adreça exclusiva i pròpia de cada sistema en una xarxa.

 48. vocodificador  m
  sin. compl.  vocòder  m
  es  vocoder
  es  vocodificador
  fr  vocodeur
  en  vocoder

  <Electrònica>

  Codificador de la parla que converteix senyals de veu analògics en senyals digitals binaris per reconstruir l'acte de parla inicial.

  Nota: Els vocodificadors emmagatzemen o transmetren digitalment la veu humana amb menys bits dels que serien necessaris si es fes un simple procés de mostratge.

 49. algorisme dels vasos comunicants  m
  es  algoritmo water-filling
  en  water-filling algorithm

  <Telecomunicacions>

  Algorisme emprat en ADSL i en altres sistemes de comunicació basats en modulacions multiportadora per a repartir una quantitat fixa de potència entre un conjunt de portadores amb l'objectiu de maximitzar la capacitat de canal.

  Nota: L'origen del nom prové d'una interpretació gràfica en què la suma de la potència assignada a cada canal més l'invers de l'atenuació del canal és una constant, la qual cosa pot interpretar-se com un problema de vasos comunicants en què cada vas correspon a una portadora. El resultat d'aquest algorisme és que s'assigna més potència a les millors portadores (les que tenen menys atenuació) i menys potència a les pitjors.

 50. enfinestrament  m
  es  enventanado
  en  windowing

  <Telecomunicacions>

  Multiplicació d'un senyal de llarga durada mitjançant una finestra, amb la finalitat de fragmentar-lo en diferents trams per a analitzar-lo.

 51. filtre antialiàsing  m
  es  filtro antialiasing
  fr  filtre antirepliement
  it  filtro antialiasing
  en  antialiasing filter

  <Telecomunicacions>

  Filtre passabaix que es col·loca abans d'un convertidor analògic-digital per a evitar que es produeixi aliàsing.

  Nota: El filtre es dissenya amb una freqüència de tall igual a la meitat de la freqüència de mostratge, a fi de limitar la freqüència màxima del senyal i garantir que la freqüència de mostratge sempre serà més gran o igual que la freqüència de Nyquist.

 52. adreça de servei  f
  es  dirección anycast
  en  anycast address

  <Societat de la informació>

  Adreça que identifica qualsevol sistema que pugui oferir un determinat servei en una xarxa.

 53. endarreriment  m
  es  backoff
  fr  attente
  en  backoff

  <Telecomunicacions>

  Procés pel qual una estació transmissora espera un temps aleatori, generalment després que s'hagi produït una col·lisió de paquets de dades, abans de tornar a fer un intent de transmissió.

 54. servei tant-com-puc  m
  es  servicio best effort
  fr  service best effort
  en  best effort service

  <Societat de la informació>

  Servei en què hom es compromet a tractar el trànsit de la xarxa tan bé com pugui en cada moment, però sense garantir cap paràmetre de qualitat constant.

 55. matriu negra  f
  es  black matrix
  fr  black matrix
  fr  masque noir
  en  black matrix
  en  black surround

  <Televisió>

  Pel·lícula de color negre amb què es recobreix la cara interna dels tubs catòdics dels receptors de televisió amb l'objectiu de millorar el contrast i la qualitat de la imatge mantenint un índex de reflexió de la llum baix.

 56. adreça de difusió  f
  es  dirección broadcast
  es  dirección de difusión
  fr  adresse de diffusion
  en  broadcast address

  <Societat de la informació>

  Adreça que identifica tots els sistemes que pertanyen a una xarxa.

 57. agrupació de radiació transversal  f
  es  agrupación de radiación transversal
  en  broadside array

  <Radiocomunicació>

  Agrupació lineal en què les antenes radien principalment en direcció perpendicular al seu eix.

 58. circuit estabilitzador  m
  es  buffer
  es  circuito intermedio
  es  tampón
  fr  buffer
  fr  circuit tampon
  en  buffer
  en  buffer circuit

  <Electrònica>

  Circuit electrònic que permet transmetre un corrent elevat a càrregues molt capacitatives o de resistència baixa.

 59. vocodificador cepstral  m
  es  vocoder cepstral
  es  vocodificador cepstral
  en  cepstral vocoder

  <Electrònica>

  Vocodificador basat en l'estimació del tracte vocal mitjançant coeficients cepstrals.

 60. cepstre  m
  es  cepstrum
  fr  cepstre
  it  cepstrum
  en  cepstrum

  <Telecomunicacions>

  Transformada de Fourier del logaritme de l'anàlisi espectral.

  Nota: En el reconeixement de la parla s'utilitza la propietat desconvolutiva del cepstre per a separar, en el senyal de veu, la resposta freqüencial del tracte vocal de l'excitació produïda per les cordes vocals i els pulmons.

 61. trossejador  m
  es  chopper
  fr  chopper
  fr  choppeur
  fr  hacheur
  en  chopper

  <Electrònica>

  Dispositiu que s'utilitza per a interrompre un corrent o un feix de llum a intervals regulars, generalment amb l'objectiu de facilitar-ne l'amplificació.

 62. filtre en rasclet  m
  es  filtro combline
  en  combline filter

  <Radiocomunicació>

  Filtre passabanda format generalment per línies micropista o línies triplaca situades de forma paral·lela i molt a prop les unes de les altres.

  Nota: Un extrem de cada línia ressonant està en curtcircuit i l'altre extrem es connecta a massa a través d'un condensador d'ajust.

 63. línia de pistes coplanars  f
  es  línea coplanar
  fr  ruban coplanaire
  en  coplanar strip
  en  coplanar stripline

  <Radiocomunicació>

  Línia de transmissió formada per un substrat dielèctric amb una cara sense metal·litzar i amb l'altra amb dues tires metàl·liques paral·leles.

 64. agrupació de radiació longitudinal  f
  es  agrupación de radiación longitudinal
  en  end-fire array

  <Radiocomunicació>

  Agrupació lineal en què les antenes radien principalment en la direcció del seu eix.

 65. connectivitat d'entrada  f
  es  abanico de entrada
  es  capacidad de entrada
  fr  entrance
  en  fan-in

  <Electrònica>

  Nombre enter que representa la càrrega que implica connectar cadascuna de les entrades d'una porta lògica a la sortida d'una altra porta.

 66. connectivitat de sortida  f
  es  abanico de salida
  es  capacidad de salida
  fr  sortance
  en  fan-out

  <Electrònica>

  Nombre enter que representa la càrrega màxima que és possible connectar a la sortida d'una porta lògica sense que es degradin les prestacions del conjunt.

  Nota: El conjunt funcionarà correctament sempre que la suma de les connectivitats d'entrada no superi la connectivitat de sortida.

 67. guia d'ones finline [finline: en]  f
  es  guía de ondas finline
  fr  guide à ailette
  en  finline waveguide

  <Radiocomunicació>

  Guia d'ones formada per la incorporació d'una línia de ranura en el pla E d'una guia d'ones rectangular.

 68. flip-flop  m
  es  flip-flop
  fr  flip-flop
  en  flip-flop

  <Electrònica>

  Biestable amb sincronització per flanc.

 69. sistema de posicionament global  m
  sigla  GPS  m
  es  sistema de posicionamiento global
  es  GPS
  fr  système de positionnement mondial
  fr  système mondial de localisation
  fr  GPS
  en  global positioning system
  en  GPS

  <Telecomunicacions>

  Sistema de posicionament que, per mitjà de satèl·lits, permet localitzar les coordenades terrestres i l'altura sobre el nivell del mar on es troba un receptor.

  Nota: La sigla GPS correspon a la denominació anglesa global positioning system.

 70. filtre en forca  m
  es  filtro hairpin
  fr  filtre hairpin
  en  hairpin filter

  <Radiocomunicació>

  Filtre format per ressonadors micropista en forma de U acoblats en sèrie, les orientacions dels quals es van invertint.

 71. hiss [en]  m
  es  hiss
  fr  souffle
  en  hiss

  <Radiocomunicació>

  Soroll en la banda freqüencial audible similar a un so sibilant continu.

 72. prototipatge  m
  es  prototipado
  es  prototipaje
  fr  prototypage
  it  prototipaggio
  en  prototyping

  <Informàtica>

  Procés de desenvolupament d'un prototip.

 73. prototip  m
  es  prototipo
  fr  prototype
  it  prototipo
  en  prototype

  <Informàtica>

  Model preliminar d'un producte informàtic que permet avaluar-ne la concepció, la realització i el potencial d'explotació.

 74. prototipar  v tr
  es  prototipar
  fr  prototyper
  it  prototipare
  en  prototype, to

  <Informàtica>

  Desenvolupar un prototip.

 75. versió beta  f
  es  versión beta
  fr  version bêta
  en  beta version

  <Informàtica>

  última versió no comercialitzada d'un programa informàtic que es distribueix entre uns quants usuaris perquè en verifiquin el funcionament i n'indiquin els possibles errors.

  Nota: La versió beta és posterior a la versió alfa.

 76. versió alfa  f
  es  versión alfa
  fr  version alpha
  en  alpha version

  <Informàtica>

  Versió no comercialitzada d'un programa informàtic, d'ús intern i exclusiu de la companyia que l'ha desenvolupada, que presenta totes o gairebé totes les funcionalitats del futur producte.

  Nota: La versió alfa és anterior a la versió beta.

 77. llanda de bulb  f
  es  barra plata de bulbo
  es  llanta con bulbo
  es  llanta con nervio
  fr  plat à boudin
  it  piatto a bulbo
  en  bulb flat
  en  bulb plate
  de  Wulstflachprofil
  de  Wulstflachstahl

  <Indústria metal·lúrgica>

  Llanda amb un regruix arrodonit longitudinal en una vora d'una de les cares amples, que s'utilitza principalment en la indústria naval.

 78. sudoku  m
  es  sudoku
  fr  sudoku
  it  sudoku
  pt  sudoku
  en  number place
  en  sudoku
  de  Sudoku

  <Jocs>

  Joc d'estratègia matemàtica que consisteix a omplir amb les xifres de l'1 al 9 una quadrícula de 81 caselles dividida en subquadrícules de 3 x 3, partint d'algunes xifres ja col·locades i sense repetir-ne cap en una mateixa fila, columna o subquadrícula.

  Nota: També hi ha variants amb un nombre de caselles i una divisió diferents.

 79. pagament per visió  m
  sigla  PPV  m
  es  pago por evento
  es  pago por visión
  es  PPV
  fr  paiement à l'émission
  fr  paiement à la consommation
  fr  paiement à la séance
  fr  PPV
  en  pay-per-view
  en  PPV

  <Televisió>

  Sistema de facturació en què l'abonat a un servei de televisió paga per la recepció dels programes que ha sol·licitat.

 80. derivador  m
  es  derivador
  fr  dérivateur
  pt  derivador
  en  tap

  <Telecomunicacions>

  Divisor de potència asimètric, generalment d'una xarxa de cable o d'una instal·lació d'antena col·lectiva, que separa una part del senyal circulant i la distribueix entre els ports individuals on estan connectats els terminals dels clients.

 81. calcinació completa  f
  es  calcinación a muerte
  es  calcinación completa
  fr  calcination à mort
  fr  cuisson à mort
  en  dead burning

  <Indústria metal·lúrgica>

  Procés de calcinació total d'un mineral, generalment per a obtenir un material refractari dens per eliminació del diòxid de carboni.

 82. parafina en brut  f
  es  parafina cruda
  fr  gatsch
  fr  paraffine brute
  en  gatsch
  en  slack wax

  <Indústria petroquímica>

  Producte de consistència cerosa, amb una elevada proporció d'hidrocarburs líquids, que s'obté del desparafinatge d'un destil·lat de petroli cru.

 83. frita  f
  es  frita
  fr  fritte
  it  fritta
  pt  frita
  en  frit
  en  fritt

  <Ceràmica>

  Mescla de materials fosos vitrificats que s'utilitza per a elaborar pastes ceràmiques, esmalts i vernissos.

 84. mat  m
  es  fieltro
  es  mat
  fr  mat
  pt  mat
  en  mat

  <Indústria tèxtil><Indústria del vidre>

  Material aïllant i de reforç format per un conjunt de fibres, generalment de vidre, llargues, discontínues, orientades aleatòriament i no teixides, disposades en forma de manta.

 85. ròving  m
  es  estratifil
  es  roving
  fr  roving
  fr  stratifil
  pt  roving
  en  roving

  <Indústria tèxtil><Indústria del vidre>

  Material format per un conjunt de fibres o filaments artificials continus i paral·lels agrupats sense torsió intencionada.

 86. condensador variable  m
  es  condensador variable
  fr  condensateur variable
  en  variable capacitor
  de  veränderlicher Kondensator

  <Electrònica>

  Condensador en què el valor de la capacitat es pot fer variar dins d'uns límits determinats.

  Nota: Tradicionalment, els condensadors variables estaven constituïts per un grup d'armadures metàl·liques mòbils que podien desplaçar-se o girar en relació amb un altre grup d'armadures fixes. Actualment, en canvi, la majoria són dispositius semiconductors, especialment díodes.

 87. condensador d'ajust  m
  es  condensador ajustable
  es  condensador de ajuste
  fr  condensateur ajustable
  fr  condensateur d'appoint
  en  trimmer capacitor
  en  trimming capacitor

  <Electrònica>

  Condensador variable de petites dimensions destinat a ajustar la capacitat del circuit al qual es connecta.

 88. resistència d'ajust  f
  sin. compl.  potenciòmetre d'ajust  m
  es  potenciómetro de ajuste
  es  resistencia de ajuste
  fr  potentiomètre d'ajustement
  fr  résistance d'équilibrage
  en  trimmer potentiometer
  en  trimmer resistor

  <Electrònica>

  Resistència variable que s'utilitza per a ajustar l'oposició al corrent elèctric d'un circuit.

 89. antiplàstic  m
  sin.  desengreixant  m
  es  antiplástico
  es  desengrasante
  es  desgrasante
  fr  dégraissant
  it  degrassante
  en  filler
  en  grog
  en  temper

  <Ceràmica>

  Additiu que es barreja amb el fang per a reduir-ne el greix i fer-lo menys plàstic i més resistent a la cocció.

 90. resistència variable  f
  es  resistencia variable
  es  resistor variable
  fr  résistance variable
  en  variable resistor

  <Electrònica>

  Resistència en què el valor d'oposició al corrent elèctric es por fer variar dins d'un límits determinats.

 91. frita  f
  es  frita
  fr  fritte
  it  fritta
  en  frit
  en  fritt

  <Indústria del vidre>

  Mescla obtinguda de l'escalfament de sílice, sosa i altres materials a una temperatura per sota del punt de fusió del conjunt (entre 500 i 600 ºC), que un cop refredada es fon per a fabricar vidre.

 92. torrefacció completa  f
  es  tostación a muerte
  es  tostación completa
  fr  grillage à mort
  fr  surcuisson
  en  dead roasting

  <Indústria metal·lúrgica>

  Procés de calcinació total d'un mineral amb presència d'aire per a oxidar-lo, generalment amb l'objectiu d'eliminar-ne el sofre, l'arsènic i altres components volàtils.

 93. política de comptes  f
  es  política de cuentas
  fr  politique de comptes
  en  account policy

  <Estructura de les dades>

  Conjunt de regles que fixa una organització per controlar l'ús que els usuaris fan dels comptes que els han estat assignats.

 94. aliàsing  m
  es  aliasing
  es  solapamiento
  fr  aliasing
  fr  repliement du spectre
  it  aliasing
  en  aliasing

  <Telecomunicacions>

  Distorsió del senyal que es produeix com a conseqüència del mostratge a una freqüència inferior a la de Nyquist.

  Nota: L'aliàsing és irreversible i comporta la pèrdua d'informació en el procés de mostratge.

 95. pel·listor  m
  es  pellistor
  fr  pellistor
  en  pellistor

  <Electrònica>

  Sensor de gasos inflamables que detecta l'increment de temperatura que té lloc a la superfície del dispositiu com a conseqüència de la combustió catalítica del gas, la qual s'activa mitjançant un calefactor integrat.

  Nota: La denominació pel·listor prové de l'acrònim anglès pellistor, format a partir de pelletized resistor.

 96. transmissió encavallada  f
  es  piggybacking
  en  piggybacking

  <Telecomunicacions>

  Tècnica de transmissió de dades en què s'envia una informació determinada a la xarxa aprofitant una part d'una unitat de dades que viatja en sentit contrari, o bé concatenant diverses unitats de dades, ja siguin de control o d'usuari.

  Nota: Amb aquesta tècnica s'obté una capacitat d'accés a la xarxa superior a la convencional.

 97. en contrafase  loc
  es  en contrafase
  es  push-pull
  fr  symétrique
  en  push-pull

  <Electrònica>

  Dit del muntatge simètric de dos tubs o dos transistors en què els senyals que s'hi apliquen són en oposició de fase.

  Nota: Els muntatges en contrafase s'empren correntment com a amplificadors de potència.

 98. qüefrència  f
  es  cuefrencia
  es  quefrency
  fr  quefrency
  it  quefrency
  it  quefrenza
  en  quefrency

  <Telecomunicacions>

  Variable independent en un gràfic cepstral.

  Nota: La forma qüefrència és una deformació de freqüència, paral·lelament al terme anglès quefrency, en què una part de la segona síl·laba de frequency passa a ocupar la primera síl·laba de la nova denominació.

 99. vocodificador RELP  m
  es  vocoder RELP
  es  vocodificador RELP
  fr  vocodeur RELP
  en  RELP vocoder
  en  residual-excited LPC vocoder
 100. <Electrònica>

  Vocodificador LPC en què el filtre de síntesi s'excita amb un senyal derivat, generalment per filtratge i delmació del residu de predicció.

  Nota: La sigla RELP correspon a la denominació anglesa residual-excited linear prediction ('predicció lineal d'excitació residual').

 101. guia d'ones ridge [ridge: en]  f
  es  guía de ondas ridge
  fr  guide à moulures
  en  ridge waveguide
 102. <Radiocomunicació>

  Guia d'ones rectangular en què s'ha modificat el perfil de les cares amples de manera que presenta una secció en forma de lletra H.

 103. factor d'excés de banda  m
  es  factor roll-off
  fr  facteur de réduction progressive
  en  roll-off factor
  en  rolloff

  <Telecomunicacions>

  Valor de l'excés de banda normalitzat a la freqüència de Nyquist.

  Nota: El factor d'excés de banda està comprès entre 0 i 1.

 104. ona acústica superficial  f
  sigla  SAW  f
  es  onda acústica de superficie
  es  onda acústica superficial
  es  SAW
  fr  onde acoustique de surface
  fr  SAW
  en  SAW
  en  surface acoustic wave

  <Radiocomunicació>

  Ona acústica generada per transductors que es propaga per la superfície d'un substrat.

  Nota: La sigla SAW correspon a la denominació anglesa surface acoustic wave.

 105. script [en]  m
  es  script
  es  secuencia de comandos
  fr  script
  it  script
  en  script

  <Informàtica: Programari>

  Conjunt d'instruccions destinades a l'automatització de determinades operacions.

 106. soroll propi  m
  es  ruido propio
  fr  bruit propre
  en  self noise

  <Telecomunicacions>

  Soroll causat per un error de sincronisme aleatori que es produeix en alguns esquemes de sincronització no assistida per dades.

  Nota: és habitual en els esquemes dissenyats per a funcionar a una relació senyal-soroll baixa.

 107. recuita simulada  f
  es  recocido simulado
  fr  recuit simulé
  en  simulated annealing
  de  simulierte Abkühlung

  <Telecomunicacions>

  Mètode d'optimització basat en una analogia amb l'etapa de refredament del procés físic de recuita d'una xarxa cristal·lina.

  Nota: En aquest mètode hi ha una variable que pren valors decreixents en funció del temps, que és anàloga a la temperatura en el procés físic.

 108. difusió simultània  f
  es  difusión simultánea
  fr  diffusion simultanée
  it  diffusione simultanea
  en  simulcast

  <Telecomunicacions>

  Difusió en què s'utilitzen simultàniament dos o més sistemes de transmissió de dades.

  Nota: Es fa servir, generalment, durant el període de transició entre dos estàndards.

 109. simulcript  m
  es  simulcrypt
  fr  simulcrypt
  it  simulcrypt
  en  simulcrypt

  <Telecomunicacions>

  Sistema de transmissió de dades que permet la difusió simultània de diversos senyals d'encriptació, de tal manera que els poden rebre diferents tipus de descodificadors.

 110. ranura de temps  f
  es  intervalo de tiempo
  fr  créneau de temps
  fr  tranche de temps
  en  slot
  en  time slot

  <Telecomunicacions>

  Interval de temps màxim disponible per a la transmissió contínua d'un senyal en sistemes basats en multiplexatge per divisió de temps.

 111. línia de ranura  f
  es  línea de ranura
  es  slotline
  fr  ligne à fente
  en  slotline

  <Radiocomunicació>

  Línia de transmissió planar formada per un substrat dielèctric metal·litzat només per una cara, en la qual s'ha practicat una ranura d'amplada constant.

 112. T línia de ranura - línia coplanar  f
  es  T coplanar-slotline
  en  coplanar-slotline T
  en  coplanar-slotline tee
  en  slotline-coplanar waveguide tee

  <Radiocomunicació>

  Discontinuïtat en forma de T formada per la connexió lateral d'una línia de ranura a una línia coplanar.

 113. fuita espectral  f
  es  smearing
  fr  smearing
  en  smearing

  <Telecomunicacions>

  Eixamplament d'un component espectral com a conseqüència de l'enfinestrament associat als mètodes no paramètrics d'anàlisi espectral.

  Nota: La fuita espectral està relacionada directament amb l'amplada del lòbul principal de la resposta freqüencial de la finestra utilitzada i limita la resolució que es pot obtenir mitjançant una tècnica no paramètrica.

 114. filtre en esperó  m
  es  filtro spurline
  en  spurline filter

  <Radiocomunicació>

  Filtre format per ressonadors micropista en què cada ressonador és la combinació d'una micropista connectada directament a una línia de ranura d'amplada total igual a l'amplada de la micropista, i en què una de les dues pistes de la línia de ranura es construeix més llarga que l'altra i es connecta a una nova micropista anàloga a la primera.

  Nota: El nom prové del fet que el circuit imprès té forma d'esperó.

 115. línia triplaca  f
  es  línea triplaca
  es  stripline
  fr  ligne à ruban équilibrée
  fr  ligne triplaque
  en  stripline

  <Radiocomunicació>

  Línia de transmissió planar que té la forma d'un circuit imprès amb les dues cares totalment metal·litzades i separades per un dielèctric a l'interior del qual s'ha inclòs una pista metàl·lica estreta paral·lela a les cares exteriors.

 116. xamota  f
  es  chamota
  fr  argile composée
  fr  chamotte
  it  chamotte
  pt  chamotte
  en  chamotte
  en  grog
  de  Schamott
  de  Schamotte

  <Ceràmica><Productes ceràmics>

  Material refractari, generalment obtingut d'argila cuita esmicolada, que es barreja amb l'argila per a augmentar la resistència tèrmica de la peça ceràmica durant el procés de cocció.