Novetats de la Neoloteca del Termcat (24.10.1999)

afebliment de la frenada  m
 
es  fading
es  fatiga de los frenos
fr  évanoissement du frein
fr  fading du frein
en  brake fading
en  fading
 
<Transport per carretera: Vehicles>
Pèrdua de l'eficàcia dels frens per un ús repetit i continu que els sobreescalfa.
 

àncora  f
 
es  ancla
fr  ancre
en  anchor
 
<Internet>
Etiqueta que defineix la vinculació d'una pàgina web amb una altra pàgina o d'una part d'una pàgina web amb altres parts de la mateixa pàgina.
 
Nota: En alguns programes codificats en HTML, els enllaços s'indiquen mitjançant àncores.

balanceig  m
 
es  abaniqueo
es  bailoteo
es  shimmy
fr  dandinement
fr  flottement
fr  shimmy
it  shimmy
en  shimmy
 
<Transport per carretera: Vehicles>
Anomalia de la direcció d'un vehicle consistent en moviments laterals ràpids de les rodes de l'eix anterior pel fet d'estar mal equilibrades o com a conseqüència d'una suspensió defectuosa.

cabildo  m
 
es  cabildo
es  cabildo insular
 
<Dret. Administració>
Corporació local de cadascuna de les illes Canàries, que té unes funcions idèntiques a les de les diputacions provincials a les províncies peninsulars espanyoles.

casa adossada  f
 
es  casa adosada
<Edificis>
Cadascuna de les dues cases de forma idèntica o semblant unides per la paret dorsal.

casa aparellada  f
 
sin. compl.  casa bessona  f
es  casa pareada
fr  maison jumelée
en  semi-detached house
 
<Edificis>
Cadascuna de les dues cases de forma idèntica o semblant unides per una paret mitgera.

casa en filera  f
es  casa adosada
es  casa alineada
es  casa en hilera
fr  maison en bande
en  row house
<Edificis>
Cadascuna de les cases de forma idèntica o semblant unides per les parets laterals, que tenen sovint un pati o jardí.

centre de trànsit  m
es  centro de tránsito
<Dret penal>
Centre en el qual és ingressat temporalment un intern destinat a una altra presó.

ciutat pedalable  f
es  ciudad ciclable
fr  ville cyclable
en  bicyclable city
<Urbanisme>
Ciutat planificada per a facilitar-hi la circulació en bicicleta.

codó amb sentit  m
es  codón con sentido
fr  codon-sens
en  sense codon
<Genètica>
Codó que codifica un aminoàcid.

codó d'inici  m
es  codón iniciador
fr  codon de départ
fr  codon d'initiation
fr  codon initiateur
en  initiation codon
en  start codon
<Genètica>
Codó que determina el primer aminoàcid d'una cadena polipeptídica.

codó de terminació  m
sin.  codó sense sentit  m
es  codón de parada
es  codón de terminación
es  codón sin sentido
fr  codon d'arrêt
fr  codon de terminaison
fr  codon non-sens
en  nonsense codon
en  stop codon
<Genètica>
Codó que assenyala la fi d'un missatge genètic en l'RNA.

complement  m
es  complemento
fr  compagnon
fr  matériel compagnon
en  add-in
en  add-on
<Informàtica>
Dispositu de maquinari o aplicació de programari que s'afegeix opcionalment a una màquina o un programa per a completar-ne o ampliar-ne el funcionament.

connector  m
es  conector
es  plug-in
fr  addiciel
fr  compagnon
fr  plugiciel
en  plug-in
<Informàtica>
Programa d'execució senzilla i opcional que vincula dos programes o dues aplicacions independents perquè es complementin.

conversió en zona de vianants  f
es  peatonalización
fr  transformation en zone piétonnière
it  pedonalizzazione
en  pedestrianisation
en  pedestrianization
<Urbanisme>
Transformació d'una via urbana en zona de vianants.

cursa de llançadora  f
es  course navette
fr  course navette
en  course navette
<Medicina esportiva>
Prova de resistència consistent a recórrer un trajecte de 20 m cap endavant i cap endarrere seguint un ritme que s'incrementa progressivament d'acord amb un senyal acústic.

d'alt nivell  loc adj
es  de alto standing
es  de categoría
fr  de classe
fr  de grand standing
fr  de luxe
en  high standing
de  von hohem Rang
<Edificis>
Dit de l'edifici construït amb acabats i equipaments d'especial qualitat.

de vianants  loc adj
es  de peatones
es  peatonal
fr  à piétons
fr  piéton
fr  piétonnier
it  pedonale
en  pedestrial
en  pedestrian
<Urbanisme>
Dit de la via urbana reservada als vianants, en què no és permesa la circulació lliure de vehicles.

DNA separador  m
es  ADN espaciador
fr  ADN espaceur
en  spacer DNA
<Genètica>
Seqüència de DNA no transcrita que separa els gens a l'interior d'unitats repetides.

edifici readaptat  m
es  loft
fr  immueble reconverti
fr  reconverti
en  loft
<Edificis>
Edifici d'antic ús industrial reconvertit en habitatge.

emoticona  f
es  emoticono
fr  binette
fr  émoticône
fr  mimique
en  emoticon
en  smiley
<Internet>
Símbol gràfic construït a partir de caràcters ASCII que representa un rostre humà amb diverses expressions i que s'utilitza per a transmetre estats d'ànim en els missatges de correu electrònic i les tertúlies.

empremta genètica  f
es  huella dactilar
es  impresión dactilar
fr  empreinte digitale
fr  empreinte génétique
fr  empreinte génomique
en  genetic fingerprint
<Genètica>
Patró de fragments polimòrfics de restricció del DNA que serveix per a identificar genomes individuals.

empremta proteínica  f
es  impronta
en  genetic footprint
<Genètica>
Zona de DNA enllaçada a una proteïna que la protegeix de la digestió per DNAasa.

enllaç  m
es  enlace
fr  hyperlien
fr  lien hypertexte
en  hyperlink
en  hypertext link
en  link
<Internet>
Element en un document, generalment d'hipertext, que permet de connectar amb altres documents o parts de documents.
Nota: S'acostuma a utilitzar, en plural, per a designar l'apartat d'un document HTML que en conté una llista ordenada.

 

entresolat  m
es  altillo
es  entrepiso
es  entreplanta
fr  mezzanine
fr  soupente
it  soppalco
en  loft
<Edificis>
Pis elevat a l'interior d'un altre que s'acostuma a utilitzar com a dormitori, despatx o magatzem.

etiqueta  f
es  etiqueta
fr  étiquette
fr  marqueur
en  markup tag
en  tag
<Informàtica>
Informació enquadrada pels signes "<" i ">" que indica característiques diverses de l'element a què s'afegeix.
Nota: Per exemple, informació sobre la tipografia en la programació de pàgines web o informació sintàctica en l'etiquetatge de textos en lingüística computacional.

 

fer un Telnet  v tr
es  hacer un telnet
fr  telneter
en  telnet, to
<Internet>
Connectar-se, un internauta, des del seu ordinador a un ordinador remot mitjançant el protocol Telnet.

gen lligat  m
es  gen ligado
fr  gène lié
en  linked gen
<Genètica>
Gen que es troba suficientment a prop d'un altre perquè els seus locus siguin cotransferits en el moment de la reproducció sexual.

intern -a en trànsit  m i f
es  interno en tránsito

<Dret penal>

Intern que, en ser traslladat d'un centre penitenciari a un altre, ingressa temporalment en un tercer centre.

lligació  f
es  ligación
fr  épissage
fr  ligature
en  ligation
<Genètica>
Formació covalent entre els extrems d'una molècula de DNA que permet de reunir dues molècules de DNA en una de sola, bé mitjançant un pont fosfodièster entre els residus terminals de desoxiribosa, bé formant una molècula circular de DNA per enllaç dels extrems d'un segment lineal.

lligador  m
es  ligador
es  unidor
fr  lieur
en  linker
<Genètica>
Oligonucleòtid sintètic que transfereix un nou lloc de restricció a la seqüència de DNA a la qual s'uneix.

lligament  m
es  ligamiento
fr  liaison
en  linkage
<Genètica>
Associació de gens que tendeixen a passar d'una generació a la següent com un grup unit, per la qual cosa no se segreguen a l'atzar i no compleixen la segona llei de Mendel.

marc  m
es  marco
fr  cadre
en  frame
<Internet>
Cadascuna de les zones separades de la pantalla, sovint delimitada gràficament, que s'activa independentment de la resta.

miniaplicació  f
es  aplicacioncita
es  aplique
fr  applet
fr  mini-application
en  applet
<Informàtica>
Aplicació simple amb una única funció específica, que no s'emmagatzema a la memòria de l'ordinador i que cal baixar cada vegada que es vol utilitzar.
Nota: Segons el cas, el terme pot complementar-se amb el nom del llenguatge de la programació en què està escrita l'aplicació (p. ex. miniaplicació Java) o el tipus d'aplicació de què es tracta (p. ex. miniaplicació de processament de textos).

 

mutació amb error de sentit  f
es  mutación de sentido falso
fr  mutation contrasens
fr  mutation faux-sens
en  missense mutation
<Genètica>
Mutació que substitueix un codó que especifica un aminoàcid per un codó que n'especifica un altre.

mutació sense sentit  f
es  mutación sin sentido
fr  mutation non-sens
en  nonsense mutation
<Genètica>
Mutació que substitueix un codó que especifica un aminoàcid per un codó de terminació.

pedalabilitat  f
es  ciclabilidad
fr  cyclabilité
en  rideability
<Ciclisme>
Percentatge de la longitud o del temps d'un itinerari que es pot recórrer pedalant, sense haver de baixar de la bicicleta.
Nota: Se sol expressar en tants per cent. Per exemple, en un recorregut de 100 km, si 10 km s'han de fer a peu, es diu que el recorregut té una pedalabilitat del 90%.

 

pedalable  adj
es  ciclable
fr  cyclable
en  bicyclable
en  rideable
<Ciclisme>
Que pot ésser recorregut pedalant.

penetrància  f
es  penetrancia
fr  pénétrance
en  penetrance
en  penetrancy
<Genètica>
Freqüència, expressada en tant per cent, amb què un gen present en un conjunt d'individus es manifesta fenotípicament.

planejament urbanístic  m
es  planeamiento urbanístico

<Urbanisme>

Instrument de la planificació territorial que comprèn conjunt de plans urbanístics que ordenen l'espai.

polilligador  m

es  poliligador

es  poliunidor
fr  polylieur
en  polylinker

<Genètica>

Lligador que conté múltiples llocs de restricció.

 

preguntes més freqüents  f pl
sigla  PMF  f pl

es  P+F

es  PMF
es  preguntas más frecuentes
fr  FAQ
fr  fichier de questions répétitives
fr  foire aux questions
en  FAQ
en  Frequently Asked Questions
<Internet>
Conjunt de dubtes específics sobre el contingut d'un lloc web que els internautes formulen repetidament, amb la seva resposta corresponent.

preparació de comandes  f
es  picking
es  preparación de pedidos
fr  butinage
fr  piquage
fr  prélèvement de stock
en  pick-and-pack
en  picking
<Economia. Empresa>
Acció d'extreure productes d'un magatzem per elaborar una comanda.

qualitativitat  f
es  cualitatividad
fr  qualitativité
en  qualitivity
 
<Economia. Empresa><Enginyeria industrial>
Capacitat d'una empresa o organització per oferir un producte o servei que s'ajusti als requeriments i expectatives de qualitat dels clients.
 

qualitologia  f
es  cualitología
fr  qualitologie
en  qualitology
<Economia. Empresa><Enginyeria industrial>
Disciplina que tracta el conjunt de coneixements relacionats amb la qualitat.

qualitometria  f
es  calimetría
es  cualitometría
fr  qualimétrie
en  qualimetry
en  qualitometrics
<Química analítica>
Disciplina que utilitza eines matemàtiques i estadístiques per a l'avaluació i millora de les qualitats dels resultats i els procediments analítics.

reglamentàriament  adv
es  reglamentariamente

<Dret. Administració>

Per mitjà de l'elaboració i l'aprovació de reglaments.

reguló  m
es  regulón
fr  régulon
en  regulon
<Genètica>
Conjunt de gens o operons regulats de manera coordinada en l'interior del cromosoma o del genoma.

rèplica  f
es  espejo
es  réplica
fr  réflecteur
fr  site miroir
en  mirror
<Internet>
Conjunt de fitxers situats en un servidor que conté una còpia exacta de llocs web o parts de llocs web d'altres servidors, a fi de facilitar-hi l'accés o d'agilitar-ne la consulta.

replicó  m
es  replicón
fr  réplicon
en  replicon
<Genètica>
Cromosoma entès com a unitat de replicació, d'estructura circular i portador de dos determinants genètics específics.

resoldre  v tr i intr
es  resolver

<Dret. Administració>

Prendre, una autoritat judicial, una resolució.
Nota: Habitualment aquest verb és complementat per un sintagma encapçalat per la preposició "sobre": per exemple, "la Junta ha resolt sobre l'expedient sancionador".

 

RNA separador  m
es  ARN espaciador
fr  ARN espaceur
en  spacer RNA
<Genètica>
Seqüència de RNA no transcrita que separa els gens a l'interior d'unitats repetides.

seqüència delimitadora  f
es  secuencia flanqueadora
fr  région flanquante
fr  séquence encadrante
en  flanking sequence
<Genètica>
Seqüència nucleòtida de certs RNA missatgers o RNA preribosòmics formada per dues parts, una que precedeix i l'altra que segueix la seqüència d'una unitat de transcripció.

sota teulada  loc adj
es  abuhardillado

<Edificis>

Dit de l'espai habitable situat a sota de la teulada i que, per tant, té el sostre inclinat.

tècnica de l'empremta proteínica f
es  técnica de la impronta
en  footprinting
<Genètica>
Tècnica que s'utilitza per a identificar la seqüència d'un àcid nucleic a què s'ha unit una proteïna lligadora de DNA.

Telnet  m
es  telnet
fr  Telnet
en  telnet
<Internet>
Protocol d'emulació de terminal que permet a un internauta connectar-se des del seu ordinador a un ordinador remot.
Nota: El terme prové del nom del protocol que habitualment s'utilitza per a efectuar la connexió.

 

terrer  m
es  terrera

<Urbanisme>

Espai tancat a la via pública, amb estaques o troncs que simulen arbres perquè els gossos hi facin les seves necessitats.

 
vàter de gossos  m
den. com.  Pipican®  m

es  wáter para perros

fr  WC pour chiens
en  WC for dogs
de  Hunde-WC
<Urbanisme>
Comuna per a gossos que conté una columna impregnada amb una substància especial que els incita a fer les seves necessitats i que disposa d'un desguàs i d'un sistema automàtic de neteja.

veta adherent  f
den. com.  Velcro®  m

fr  fermeture adhésive

en  hook and loop fastener
en  touch fastener
<Indústria tèxtil>
Sistema de subjecció consistent en dues tires de teixit diferent que s'enganxen per pressió i se separen per tracció.