Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (14 de maig de 1998)

[Publicitat]

. anunci vinculat m . full volander m
. argumentari m . GRP m
. argumentari m . historial m
. argumentari m . imatge de tancament f
. bescanvi per producte m . jingle m
. bescanvi per programa m . melodia publicitària f
. caràtula f . mitjà convencional m
. cartel·la f . mitjà no convencional m
. cartel·la f . muntatge m
. cibertira f . oportunitat de sentir f
. cinta mestra f . oportunitat de veure f
. compòsit m . òptic m
. correcció de color f . OTH f
. cost per punt de ràting m . OTS f
. CPRP m . postimatge de tancament f
. display m . punt de ràting m
. distribuïdor m . punt de ràting brut m
. distribuïdor de fullets m . punt de ràting ponderat m
. dossier de presentació m . QRP m
. edició f . quota f
. editatge m . ràting m
. efecte de sobreexposició m . saturació publicitària f
. emplaçament de producte m..... . tanca de prismes f
. etalonatge m . Truca f
. expositor m . trucadora f
. full de mà m


anunci vinculat m
[Publicitat]
es anuncio vinculado
en top and tail
Espot que sol ser una versió curta o derivada d'un altre espot emès anteriorment en el mateix bloc publicitari i que apareix després de les projeccions d'espots d'altres productes.
argumentari m
[Publicitat]
es argumentario; folleto de ventas
en sales folder
Material il·lustrat que s'utilitza per a informar els canals de distribució sobre les característiques més destacades d'un producte, com ara la seva formulació, formats, opcions, campanya publicitària, promocions, etc.
Nota: És molt utilitzat pels venedors com a suport argumental en l'activitat de venda. Sol ser un imprès, generalment desplegable, de gran format i amb un disseny vistós. Actualment també s'utilitza en format CD-ROM.
argumentari m
[Publicitat]
es argumentario
fr argumentaire
en sales arguments
Conjunt d'arguments que un venedor pot o ha d'utilitzar per convèncer el comprador potencial perquè adquireixi el bé o servei que li ofereix.
argumentari m
[Publicitat]
es argumentario
en calling script
Esquema escrit de la conversa que ha de mantenir un teleoperador amb el seu interlocutor, que inclou les objeccions que li pot formular i les respostes corresponents.
bescanvi per producte m
[Publicitat]
es publicidad de intercambio
fr échange marchandises; publicité compensée
en advertising cost paid in kind
Modalitat publicitària en què l'anunciant, a canvi de la cessió gratuïta d'espais o temps publicitaris, ofereix un servei o cedeix al suport publicitari productes que fabrica o distribueix.
bescanvi per programa m
[Publicitat]
es bartering
fr contrat-échange; troc publicitaire
en barter; bartering
Modalitat publicitària en què l'anunciant, a canvi de la cessió gratuïta d'espais publicitaris, finança o produeix un programa de ràdio o de televisió.
caràtula f
[Publicitat]
es carátula
Cartel·la amb què comença un espot o un programa de televisió.
cartel·la f
[Publicitat]
es cartela
Cartell que s'utilitza per a fer sobreimpressions.
cartel·la f
[Publicitat]
es cartela
Pla o fragment de pla d'un espot on apareix només un text sobre un fons blanc, negre o de color.
cibertira f
[Publicitat]
es banner
fr bandeau publicitaire; bannière
en ad banner; banner
Espai publicitari en una pàgina web, generalment de forma rectangular, que permet d'accedir al web de l'anunciant, fent-hi clic.
cinta mestra f
[Publicitat]
es máster
fr bande-mère; souche
en master
Cinta de vídeo o sonora original, un cop muntada i mesclada, a partir de la qual es realitza el tiratge de còpies.
compòsit m
[Publicitat]
es composit
en composite
Fullet, generalment en format DIN A-5, que conté fotografies d'un model, i que les agències de models proporcionen a agències de publicitat, fotògrafs, productors de cinema publicitari, etc., perquè l'utilitzin en la realització de càstings.
correcció de color f
[Publicitat]
es corrección de color
fr correction des couleurs
en colour correction
Conjunt d'operacions i tècniques per a esmenar els defectes de color en una pel·lícula, en una fotografia o en una impressió de material gràfic.
cost per punt de ràting m
sigla CPRP m
[Publicitat]
es coste por punto de rating
en cost per rating point
Cost que suposa arribar a un 1% del públic objectiu d'una campanya publicitària.
CPRP m
[Publicitat]
es CPRP
en CPRP
veg. cost per punt de ràting
display m
[Publicitat]
es display
fr carton publicitaire
en display
Suport de cartó, plàstic o altres materials rígids, que s'utilitza per a anunciar un producte a l'aparador o a l'interior d'un establiment comercial i que pot incorporar mostres del producte o fullets.
distribuïdor m
[Publicitat]
es dispensador; distribuidor
fr distributeur
en dispenser
Expositor que mostra i ofereix al consumidor un producte, fullets, etc.
distribuïdor de fullets m
[Publicitat]
es take-one
fr boîte-présentoir; emballage-présentoir; présentoir
en take-one; take-one dispenser
Receptacle de diverses formes i materials que ofereix en autoservei impresos gratuïts.
dossier de presentació m
[Publicitat]
es book
fr book; dossier de présentation
en book
Dossier que recull els treballs més importants d'un professional independent (director d'art, dissenyador, model, fotògraf, etc.), el qual l'utilitza per a promocionar-se.
editatge m
sin. compl. edició f
[Publicitat]
es edición; editaje
en editing
Muntatge d'imatges o sons en suport vídeo o digital.
efecte de sobreexposició m
[Publicitat]
es efecto desgaste
fr érosion; usure
en wearout; wearout effect; wearout phenomenon
Fenomen de pèrdua d'efectivitat d'un anunci o una campanya publicitària com a conseqüència d'una exposició excessiva.
emplaçament de producte m
[Publicitat]
es emplazamiento de producto; integración de producto; product placement
fr product placement
en product placement
Modalitat publicitària consistent a esmentar o a fer aparèixer, com si formés part de l'ambient, un producte o el nom d'una marca en les escenes d'una pel·lícula o d'una sèrie televisiva.
etalonatge m
[Publicitat]
es etalonaje
fr étalonnage
en grading; timing
Procés de correcció de la intensitat del color de cada pla d'una pel·lícula per tal de donar continuïtat visual al conjunt o per aconseguir un efecte visual determinat.
expositor m
[Publicitat]
es exhibidor; expositor
fr présentoir
en display
Moble emprat per a presentar un producte en el punt de venda.
full de m
sin. full volander m
[Publicitat]
es hoja suelta; hoja volante; octavilla
fr affiche à la main; feuille volante
en flier; flyer; handbill; throwaway
Prospecte, generalment consistent en un sol full, que se sol distribuir en mà.
GRP m
[Publicitat]
es GRP
fr GRP; PCB
en GRP
veg. punt de ràting brut
historial m
[Publicitat]
es fact book
en fact book
Recull de les dades més importants d'un client d'una agència de publicitat, d'un gabinet de relacions públiques, etc.
imatge de tancament f
[Publicitat]
es bodegón; pack-shot; plano de producto
fr plan de marque; plan paquet; plan produit
en pack-shot
Imatge amb què acaba generalment un anunci televisiu, que presenta el producte i que pot resumir amb una inscripció l'essència del missatge publicitari i incloure el logotip de la marca.
melodia publicitària f
sin. compl. jingle m
[Publicitat]
es jingle
fr chanson publicitaire; logotype sonore; refrain publicitaire; ritournelle publicitaire; sonal
en jingle
Peça publicitària consistent en una composició musical breu que serveix com a melodia o cançó identificadora d'una marca.
mitjà convencional m
[Publicitat]
es medio convencional
en above-the-line medium
Nota: Generalment es consideren mitjans convencionals la televisió, els diaris, els suplements, els dominicals, les revistes, la ràdio, la publicitat exterior i el cinema.
mitjà no convencional m
[Publicitat]
es medio no convencional
en below-the-line medium
Nota: Generalment es consideren mitjans no convencionals el màrqueting directe, la publicitat en el punt de venda, el patrocini i mecenatge, les promocions, la publicitat medicofarmacèutica, les fires i exposicions, la senyalització i els rètols, el telemàrqueting, els anuaris, les guies i determinades aplicacions d'Internet.
muntatge m
[Publicitat]
es montaje
fr montage
en cutting: editing
Procés que consisteix fonamentalment a seleccionar, tallar, ordenar i empalmar seqüències per tal d'obtenir la forma final d'una pel·lícula.
oportunitat de sentir f
sigla OTH f
[Publicitat]
es oportunidad de oír
fr occasion d'entendre
en opportunity to hear
Freqüència mitjana de vegades que una persona del públic objectiu ha contactat amb una campanya publicitària a través de la ràdio.
Nota: Generalment s'empra la sigla anglesa OTH, que prové de la locució anglesa opportunity to hear.
oportunitat de veure f
sigla OTS f
[Publicitat]
es oportunidad de ver
fr occasion de voir
en opportunity to see
Freqüència mitjana de vegades que una persona del públic objectiu ha contactat amb una campanya publicitària a través de qualsevol mitjà, a excepció de la ràdio.
Nota: Generalment s'empra la sigla anglesa OTS, que prové de la locució anglesa opportunity to see.
òptic m
[Publicitat]
es óptico; resumen óptico
Document que resumeix gràficament un pla de mitjans.
OTH f
[Publicitat]
es ODO; OTH
fr ODE
en OTH
veg. oportunitat de sentir
OTS f
[Publicitat]
es ODV; OTS
fr ODV; OTS
en OTS
veg. oportunitat de veure
postimatge de tancament f
[Publicitat]
es after pack
fr plan tampon
en after pack
Part d'un espot que apareix després de la imatge de tancament, que és molt breu i sol ser la conclusió de l'espot o també un gag.
punt de ràting m
[Publicitat]
es punto de rating
en rating point
Índex que expressa l'1% de l'audiència a què arriba un suport publicitari, calculat en un període determinat i sense comptar les duplicacions d'audiència.
punt de ràting brut m
sigla GRP m
[Publicitat]
es punto de rating bruto
fr point de couverture brute
en gross rating point
Suma de tots els punts de ràting obtinguts per cadascun dels suports publicitaris inclosos en un pla de mitjans, sense excloure'n les duplicacions d'audiència.
Nota: 1. El nombre de punts de ràting brut també es pot calcular multiplicant la cobertura per la freqüència.
2. Terme emprat generalment en plural.
punt de ràting ponderat m
sigla QRP m
[Publicitat]
es quality rating point
en quality rating point
Punt de ràting brut ponderat segons determinats criteris de qualitat.
QRP m
[Publicitat]
es QRP
en QRP
veg. punt de ràting ponderat
quota f
[Publicitat]
es cuota; participación de audiencia; share
en share; share of audience
Percentatge d'audiència que té un suport en un període determinat, en relació amb el total d'audiència del mitjà al qual pertany el suport.
Nota: S'usa sobretot per a referir-se al percentatge d'audiència que correspon a les cadenes de televisió.
ràting m
[Publicitat]
es rating
fr cote
en rating
Percentatge de persones del públic objectiu o de la població total que ha contactat amb un determinat mitjà o suport.
saturació publicitària f
[Publicitat]
es saturación publicitaria
en advertising saturation
Espai o temps màxim que un mitjà o suport dedica a la publicitat amb relació al total del seu contingut.
tanca de prismes f
[Publicitat]
es valla giratoria
fr panneau multivision
en multivision sign; prisma sign
Tanca publicitària constituïda per un conjunt de llistons en forma de prisma generalment triangular, que giren alhora de manera que apareixen successivament tants missatges com cares tenen els prismes
Truca f
[Publicitat]
Marca registrada utilitzada per a denominar la trucadora.
trucadora f
[Publicitat]
es truca
fr tireuse optique; truca
en optical printer; optical
Màquina utilitzada en el laboratori cinematogràfic per a realitzar trucatges visuals o per a corregir possibles errors produïts durant la filmació.

Actualització: 22 de juny de 1998