Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (26 de març de 1998)

. centre d'atenció telefònica m [Màrqueting directe]
. compilador -a de llistes m i f [Màrqueting directe]
. comprador -a de llistes m i f [Màrqueting directe]
. corredor -a de llistes m i f [Màrqueting directe]
. cotramesa f [Màrqueting directe]
. depuració en el terreny f [Medi ambient]
. fang m [Medi ambient]
. gestor -a de llistes m i f [Màrqueting directe]
. imprès sobre m [Màrqueting directe]
. llot m [Medi ambient]
. propietari -ària de llistes m i f [Màrqueting directe]
. publicitat adjunta f [Màrqueting directe]
. publitramesa única f [Màrqueting directe]
. tridimensional m [Màrqueting directe]


centre d'atenció telefònica m
[Màrqueting directe]
es centro de atención de llamadas; centro de atención telefónica
fr centre d'appels
en call center
Departament d'una empresa format per diversos grups de treball agrupats en xarxa que es dediquen a atendre les trucades dels clients o clients potencials o a dur a terme campanyes de màrqueting telefònic.
compilador -a de llistes m i f
[Màrqueting directe]
es compilador de listas
en list compiler
Persona física o jurídica especialitzada en la compilació de llistes de màrqueting.
comprador -a de llistes m i f
[Màrqueting directe]
es comprador de listas
en list buyer
Persona física o jurídica que compra llistes de màrqueting.
corredor -a de llistes m i f
[Màrqueting directe]
es corredor de listas; list broker
fr courtier en liste d'adresses; list broker
en list broker
Persona física o jurídica que actua com a intermediari entre el propietari de llistes de màrqueting i algú altre interessat a llogar-les o comprar-les.
cotramesa f
[Màrqueting directe]
es bus-mailing; mailing cooperativo
fr copublipostage; multipostage; publipostage collectif; publipostage commun
en bus-mailing; cooperative mailing
Publitramesa que inclou materials publicitaris de diferents empreses, els productes o les ofertes de les quals no es fan la competència.
depuració en el terreny f
[Medi ambient]
es tratamiento en el terreno
en land treatment
Depuració tova consistent a abocar aigües residuals, tractades o no parcialment, sobre un terreny amb coberta vegetal, el qual les depura biològicament mitjançant l'acció del sòl, que actua com a medi en el qual es produeixen reaccions fisicoquímiques complexes; l'acció dels microorganismes presents al sòl, especialment els situats a la zona radicular de les plantes, que en descomponen la matèria orgànica; i l'acció de les plantes mateixes, que n'absorbeixen els nutrients.
Nota: També s’utilitza impròpiament el sintagma tractament en el terreny.
gestor -a de llistes m i f
[Màrqueting directe]
es gestor de listas
en list manager
Persona física o jurídica al servei d’un propietari de llistes de màrqueting, que s’encarrega de la seva gestió i promoció.
imprès sobre m
[Màrqueting directe]
es self-mailer
fr envoi à découvert; self-mailer; tout-en-un
en self-mailer
Imprès postal que es plega i es tanca de manera que fa de sobre.
llot m
sin. compl. fang m
[Medi ambient]
es fango; lodo
fr boue
en sludge
Residu de consistència pastosa, més o menys carregat d’aigua, que prové de la depuració de les aigües usades, de la descomposició, in situ, de la vegetació, o d’un tractament industrial.
Nota: Usat generalment en plural.
propietari -ària de llistes m i f
[Màrqueting directe]
es propietario de listas
en list owner
Persona física o jurídica que posseeix llistes de màrqueting que pot fer servir per al seu ús o que pot llogar o vendre.
publicitat adjunta f
[Màrqueting directe]
fr publicité avec facture
en bill enclosure; bill insert; bill stuffer; statement stuffer
Imprès publicitari que s'envia per correspondència fonamentalment amb extractes de comptes bancaris i factures.
publitramesa única f
[Màrqueting directe]
es mailing de un solo producto; one-shot mailing
en one-shot mailing
Acció de màrqueting directe que es limita a una sola publitramesa i amb la qual s'ofereix un únic producte o servei.
tridimensional m
[Màrqueting directe]
es pop-up
fr dépliant surprise; dépliant suprise trois dimensions; pop-up
en pop-up
Desplegable del qual, en obrir-lo, apareix un element en tres dimensions.

Actualització: 30 d'abril de 1998