Termes normalitzats
.

 
Resolucions del Consell Supervisor (26 de maig de 1998)

. admetre a tràmit v tr [Dret]
. administrativista m i f [Dret]
. admissió a tràmit f [Dret]
. alardo m [Dret]
. alt càrrec m [Dret]
. any civil m [Dret]
. any natural m [Dret]
. cabal comunitari m [Dret]
. càrrec m [Dret]
. comunicat intern m [Dret]
. coneixement m [Dret]
. contracte de posada a disposició m.......... [Dret]
. contracte nominat m [Dret]
. contracte típic m [Dret]
. despatxar v tr i intr [Dret]
. dictamen de conformitat m [Dret]
. duanar v tr [Dret]
. encàrrec de gestió m [Dret]
. expedientar v tr [Dret]
. expedientat -ada adj [Dret]
. expedientat -ada m i f [Dret]
. formar expedient v intr [Dret]
. índex de fredor m [Meteorologia]
. índex de sensació m [Meteorologia]
. índex de xafogor m [Meteorologia]
. índex humidex m [Meteorologia]
. magistrat -ada jutge -essa m i f [Dret]
. temperatura aparent f [Meteorologia]

 
admetre a tràmit v tr
[Dret]
es admitir a trámite
fr déclarer recevable
en follow up, to
Acceptar, un òrgan judicial o administratiu competent, un document que compleix els requisits formals establerts, a fi de tramitar-lo.
administrativista m i f
[Dret]
es administrativista
fr administrativiste
Jurista especialitzat en dret administratiu.
admissió a tràmit f
[Dret]
es admisión a trámite
Acció d'admetre a tràmit un document.
alardo m
[Dret]
es alarde
fr examen périodique des affaires
it revista
en review
Examen que fan els jutjats i tribunals sobre l'estat de tramitació de plets i causes.
alt càrrec m
[Dret]
es alto cargo
Persona que ocupa o exerceix un càrrec d'alta responsabilitat dins d'una organització pública o privada.
any civil m
[Dret]
es año civil
fr année civile
en legal year
Perìode de 365 dies, o de 366 si és un any de traspàs, que es compta a partir del dia 1 del mes de gener i acaba el 31 del mes de desembre del mateix any.
any natural m
[Dret]
es año natural
en calendar year; natural year
Període de 365 dies, o de 366 si comprèn el dia 29 de febrer d'un any de traspàs, que es compta de data a data, independentment del dia que es fixi com a començament.
cabal comunitari m
[Dret]
es acervo comunitario
fr acquis communautaire
en Community acquis
de gemeinschaftlicher Besitzstand
Conjunt del dret comunitari vigent, que accepta un nou estat en entrar a formar part de la Unió Europea.
càrrec m
[Dret]
es cargo
Persona que ocupa o exerceix un càrrec dins d'una organització pública o privada.
comunicat intern m
[Dret]
es comunicado de régimen interior; comunicado interno
fr note de service
en internal memo; internal memorandum; interoffice memo; interoffice memorandum
Document de règim intern emprat per a comunicar fets o informacions diverses que es trameten persones o unitats de treball d'una mateixa organització.
coneixement m
[Dret]
es enterado
Declaració que fa una persona o un òrgan administratiu notificant que s'ha assabentat del contingut d'un document o d'un acte administratiu.
contracte de posada a disposició m
[Dret]
es contrato de puesta a disposición
Contracte formalitzat per una empresa de treball temporal i una empresa usuària dels seus serveis, que té per objecte la cessió d'un treballador, contractat per l'empresa de treball temporal, per prestar serveis a l'empresa usuària.
contracte nominat m
sin. contracte típic m
[Dret]
es contrato nominado; contrato típico
Contracte que s'ajusta a un tipus de contracte previst per la llei, la qual en regula específicament els aspectes essencials.
despatxar v tr i intr
[Dret]
es despachar
fr expédier
Tractar, un cap i els seus col·laboradors o subordinats, un o diversos afers.
dictamen de conformitat m
[Dret]
es dictamen conforme
fr avis conforme
it parere conforme
en assent
Acte jurídic sense força vinculant, mitjançant el qual les institucions comunitàries expressen la seva opinió sobre un o més afers.
duanar v tr
[Dret]
es aduanar
fr dédouaner
it sdoganare
en clear through the customs, to
Fer els tràmits perquè una mercaderia surti de la duana i pagar-ne els drets corresponents.
encàrrec de gestió m
[Dret]
es encargo de gestión; encomienda de gestión
Encàrrec d'activitats que són competència d'òrgans administratius o d'entitats de dret públic a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d'una altra, sense que se cedeixi la titularitat de la competència.
expedientartr
sin. formar expedient v intr
[Dret]
es expedientar
fr procéder
it procedere
Sotmetre un funcionari o un empleat a les actuacions necessàries per a avaluar la seva manera de procedir.
expedientat -ada adj
[Dret]
es expedientado
Dit del funcionari o empleat sotmès a les actuacions necessàries per a avaluar la seva manera de procedir.
expedientat -ada m i f
[Dret]
es expedientado
Funcionari o empleat sotmès a les actuacions necessàries per a avaluar la seva manera de procedir.
índex de fredor m
[Meteorologia]
en windchill index
Índex de sensació que s'expressa generalment com una temperatura aparent que es calcula relacionant l'efecte refredador del vent amb la temperarura de l'aire.
Nota: Aquesta temperatura aparent és la que hauria de tenir l'aire amb un vent fluix (de 2,23 m/s) perquè el cos humà nu experimentés el mateix refredament que en les condicions ambientals reals. En alguns casos aquest índex s'expressa com a energia perduda per unitat de superfície i de temps per a diferents combinacions de temperatures i velocitats del vent. S'utilitza especialment quan hi ha temperatures inferiors a 0° C.
índex de sensació m
[Meteorologia]
Índex que s'expressa generalment com una temperatura aparent que té com a finalitat avaluar la sensació de fred o de calor que té l'ésser humà en unes condicions ambientals determinades en relació amb unes altres condicions que s'han pres com a referència.
índex de xafogor m
[Meteorologia]
es índice de comodidad
fr indice de confort
en comfort index; sultriness index; temperature-humidity index; THI
Índex de sensació que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula generalment per ponderació entre la temperatura del termòmetre sec i la temperatura del termòmetre humit.
Nota: Els factors de ponderació són constants o bé depenen de variables com el vent, la humitat, la vestimenta, l'exposició a la radiació o l'activitat física. S'utilitza especialment quan hi ha temperatures superiors a 25° C.
índex humidex m
[Meteorologia]
es índice humidex
fr indice de bien-être; indice humidex
en humidex index
Índex de xafogor que s'expressa com una temperatura aparent que es calcula sumant a la temperatura del termòmetre sec un nombre igual al nombre de milibars que té de més la pressió real de vapor d'aigua en l'aire respecte d'un valor fixat de 10 mb.
magistrat -ada jutge -essa m i f
[Dret]
es magistrado-juez
Persona amb categoria de magistrat que s'encarrega d'un jutjat.
temperatura aparent f
[Meteorologia]
en apparent temperature
Temperatura que hauria de tenir l'aire en unes condicions ambientals ideals, preses com a referència, perquè el bescanvi d'energia entre el cos humà i l'ambient fos el mateix que en les condicions ambientals reals.