Termes normalitzats


Resolucions del Consell Supervisor (30 d'abril de 1998)

. animatic m [Publicitat]
. anunci de problema i solució m [Publicitat]
. apunt m [Publicitat]
. avanttítol m [Publicitat]
. brífing m [Publicitat]
. brífing creatiu m [Publicitat]
. brífing de mitjans m [Publicitat]
. càmera ocular f [Publicitat]
. contrabrífing m [Publicitat]
. contrabrífing de mitjans m [Publicitat]
. cos de text m [Publicitat]
. departament de coordinació m [Publicitat]
. emblema de marca m [Publicitat]
. esbós m [Publicitat]
. estratègia creativa f [Publicitat]
. frase final f [Publicitat]
. guió animat m [Publicitat]
. guió il·lustrat m [Publicitat]
. imatge clau f [Publicitat]
. participació de mercat f [Publicitat]
. plataforma estratègica f [Publicitat]
. PLV f [Publicitat]
. primera menció f [Publicitat]
. proposició única de venda f [Publicitat]
. publicitat en el punt de venda f [Publicitat]
. quota de mercat f [Publicitat]
. quota de presència publicitària f [Publicitat]
. reason-why f [Publicitat]
. report de situació m [Publicitat]
. retall de vida m [Publicitat]
. so clau m [Publicitat]
. sobrepromesa f [Publicitat]
. storyboard m [Publicitat]
. subtítol m [Publicitat]
. test de l'endemà m [Publicitat]
. test de la doble versió m [Publicitat]
. test de les 24 hores m [Publicitat]
. test de portaanuncis m [Publicitat]
. titular m [Publicitat]
. top of mind m [Publicitat]
. USP f [Publicitat]
. xart m [Publicitat]
. xart de concepte m [Publicitat]


anunci de problema i solució m
[Publicitat]
es anuncio de problema-solución
fr solution de problème
en problem-solution advertisement
Anunci en què es planteja un problema determinat, que es veu resolt amb l'ús del producte o servei que s'anuncia.
apunt m
[Publicitat]
es rough
fr crayonné; esquisse
en rough; rough layout
Dibuix d'una idea publicitària realitzat amb traços molt elementals, previ a l'esbós.
avanttítol m
[Publicitat]
es antetítulo
Frase d'un anunci imprès situada gràficament abans del titular.
Nota: Sol servir d'introducció al títol o incloure la denominació del producte o servei anunciat.
brífing m
[Publicitat]
es briefing
fr brief-client; briefing
en brief; briefing
Document, elaborat generalment per l'anunciant, que recull informació del mercat, el producte, el consumidor, la competència, la distribució, els objectius de màrqueting, els objectius de comunicació, el pressupost de què es disposa per fer una campanya publicitària, etc., i que es presenta a l'agència de publicitat perquè l'utilitzi com a guia d'instruccions per elaborar l'estratègia publicitària.
brífing creatiu m
[Publicitat]
es briefing creativo
fr brief créative; instructions créatives
en creative brief
Document que conté la informació estratègica que l'agència de publicitat utilitza com a guia per desenvolupar la creativitat publicitària.
brífing de mitjans m
[Publicitat]
es briefing de medios
en media brief
Document que l'anunciant presenta a l'agència de publicitat o a la central de mitjans perquè l'utilitzi com a guia per elaborar l'estratègia de mitjans.
càmera ocular f
[Publicitat]
es cámara de ojos; cámara ocular; eye camera
fr caméra oculaire; eye camera
en eye camera; eye-movement camera
Dispositiu òptic, utilitzat en la investigació de màrqueting i en la investigació publicitària, que enregistra els moviments dels ulls d'una persona que mira un anunci, un envàs, un lineal, etc., i que permet determinar les zones que atrauen l'atenció de la mirada, valorar la llegibilitat d'un text, la visibilitat d'un objecte, etc.
contrabrífing m
[Publicitat]
es contrabriefing
en agency briefing
Document que l'agència de publicitat presenta a l'anunciant en resposta al brífing amb l'objectiu de resoldre dubtes, demanar informació addicional, fer-hi aportacions o contrapropostes, presentar un esbós de l'estratègia publicitària, etc.
Nota: Per extensió, també s'aplica a la reunió de treball en què l'agència de publicitat exposa el contingut del contrabrífing a l'anunciant.
contrabrífing de mitjans m
[Publicitat]
es contrabriefing de medios
Document que l'agència de publicitat o la central de mitjans presenta a l'anunciant en resposta al brífing de mitjans amb l'objectiu de resoldre dubtes, demanar informació addicional, fer-hi aportacions o contrapropostes, presentar un esbós de l'estratègia de mitjans, etc.
cos de text m
[Publicitat]
es cuerpo de texto;
fr corps de l'annonce; texte principal
en body copy; body text
Part central del text publicitari d'un anunci imprès i que té com a funció principal desenvolupar la idea plantejada en el titular.
departament de coordinació m
[Publicitat]
es departamento de control; departamento de coordinación; departamento de tráfico
fr service trafic
en traffic department
Departament d'una agència de publicitat encarregat de controlar el desenvolupament i compliment dels plans de treball de la resta de departaments, i de controlar el pressupost de cada compte.
emblema de marca m
[Publicitat]
es brand property; propiedad de marca
en brand property
Qualsevol element característic que serveix per a evocar i identificar una marca i que forma part del seu patrimoni.
Nota: Per exemple, el vaquer de Marlboro, la melodia de Nescafé, el símbol de Nike, etc.
esbós m
[Publicitat]
es boceto; layout
en layout
Representació gràfica preliminar que plasma els diversos elements visuals i textuals que intervindran en la composició d'un material publicitari una vegada acabat.
estratègia creativa f
[Publicitat]
es estrategia creativa
fr stratégie créative; stratégie de création
en creative strategy
Estratègia elaborada des del punt de vista creatiu per una agència de publicitat per assolir els objectius de comunicació d'un anunciant per mitjà de la conceptualització i ideació de missatges publicitaris.
Nota: Forma part, juntament amb l'estratègia de mitjans, de l'estratègia publicitària.
frase final f
[Publicitat]
es base line; pie de anuncio
fr phrase-conclusion; signature
en base line
Frase que se situa gràficament al peu d'un anunci imprès i que clou el missatge publicitari.
Nota: La frase final pot servir com a apel·lació, com a recordança d'un element important, com a conclusió d'una argumentació, etc.
guió animat m
sin. compl. animatic m
[Publicitat]
es animatic;
fr animatic; scénarimage animée
en animatic; video storyboard
Esbós animat en suport vídeo d'un guió il·lustrat per facilitar la comprensió d'una campanya publicitària a l'anunciant, o per fer proves i investigacions prèvies a la realització final de l'anunci.
guió il·lustrat m
sin. compl. storyboard m
[Publicitat]
es storyboard
fr scénarimage; scénario du message publicitaire; scénario illustré; scénario-maquette; storyboard
en storyboard
Conjunt de vinyetes il·lustratives dels plans principals d'un anunci de televisió o de cinema en procés de creació i aprovació, cadascuna de les quals va acompanyada generalment del text dels diàlegs o de la veu en off i d'altres anotacions tècniques relatives als efectes sonors o visuals.
Nota: L'agència de publicitat l'utilitza per facilitar la visualització del concepte creatiu a l'anunciant, fer proves i investigacions prèvies a la realització final de l'anunci, pressupostar el cost de la realització, o també com a guió per al rodatge.
imatge clau f
[Publicitat]
es clave visual
fr image clé; visuel clé
en key-visual
Motiu visual concís i característic que serveix per a potenciar el record d'una campanya publicitària.
participació de mercat f
sin. quota de mercat f
[Publicitat]
es cuota de mercado; participación de mercado
fr part de marché
en market share
Percentatge de les vendes d'un producte, marca o empresa en relació amb el total de vendes del sector productiu al qual pertany.
plataforma estratègica f
[Publicitat]
es plataforma estratégica
fr base de campagne; plate-forme rédactionnelle; résumé de campagne
en copy platform
Document elaborat per un anunciant o per una agència de publicitat que sintetitza els eixos de comunicació d'una campanya publicitària i que fixa els principis i les directrius que han de servir de guia per a elaborar l'estratègia creativa.
PLV f
[Publicitat]
es PLV; PPV
fr PLV
veg. publicitat en el punt de venda
primera menció f
sin. compl. top of mind m
[Publicitat]
es top of mind
fr top of mind
en top of mind
Nom de marca que un enquestat cita espontàniament en primer lloc en una enquesta per a determinar la notorietat d'una marca.
proposició única de venda f
sigla USP f
[Publicitat]
es proposición única de venta
fr argument publicitaire unique; proposition exclusive de vente; proposition unique de vente
en unique selling proposition
Teoria aplicada a la creació publicitària segons la qual un missatge publicitari només ha de comunicar un benefici únic i exclusiu.
Nota: La sigla USP prové de la denominació anglesa unique selling proposition.
publicitat en el punt de venda f
sigla PLV f
[Publicitat]
es publicidad en el lugar de venta; publicidad en el punto de venta
fr publicité sur le lieu de vente
en point of sale advertising; point of purchase advertising; POP advertising
Publicitat en els establiments comercials per mitjà de cartells, rètols, mòbils, displays, adhesius, etc.
Nota: La sigla PLV prové de la denominació castellana publicidad en el lugar de venta i la francesa publicité sur le lieu de vente.
quota de presència publicitària f
[Publicitat]
es porcentaje de presencia publicitaria; share of voice
fr part de voix
en share of voice
Percentatge d'inversió publicitària d'un anunciant o d'una marca en relació amb la inversió publicitària total del sector productiu al qual pertany.
reason-why f
[Publicitat]
es reason why
fr reason why
en reason why; reason-why
Justificació creativa del benefici que la publicitat comunica al consumidor.
Nota: El concepte de la reason-why va ser desenvolupat originàriament per Claude Hopkins, per a qui era l'argument que justifica de manera racional i creïble el benefici bàsic d'un producte o servei.
report de situació m
[Publicitat]
es status report
fr rapport d'activité; rapport d'état; rapport de développment
en status report
Document intern d'una agència de publicitat que detalla els treballs en curs, el seu estat, els responsables de dur-los a terme i la data de finalització.
retall de vida m
[Publicitat]
es trozo de vida
fr tranche de vie
en slice of life
Estil publicitari que tracta de reproduir una situació de la vida real i quotidiana en la qual intervé el producte que s'anuncia.
so clau m
[Publicitat]
en key-audial
Motiu sonor concís i característic que serveix per a potenciar el record d'una campanya publicitària.
sobrepromesa f
[Publicitat]
es promesa excesiva
en over-promise
Promesa que exagera el benefici bàsic del producte o servei i que pot restar credibilitat a l'anunci i generar rebuig i frustració quan el consumidor o usuari no veu acomplides les expectatives.
subtítol m
[Publicitat]
es subtitular; subtítulo
fr intertitre; sous-titre
en cross-head; subhead; subheading
Frase d'un anunci imprès que se situa gràficament després del titular, amplificant-ne el contingut, i abans del cos de text.
test de l'endemà m
sin. test de les 24 hores m
[Publicitat]
es test de recuerdo a las 24 horas; test del día después; test del día siguiente
fr test de mémorisation différée; test du lendemain
en 24 hours recall; day after recall
Posttest per a mesurar el record d'un anunci de televisió l'endemà de la seva difusió pública.
test de la doble versió m
[Publicitat]
es test split-run
fr test de tirage partagé; test sur tirage équifractionné
en split run test
Test publicitari per a comparar l'eficàcia de dos missatges publicitaris diferents, consistent a inserir dues versions d'un anunci en el mateix tiratge d'una publicació, de manera que la meitat dels exemplars continguin una versió i l'altra meitat l'altra versió.
test de portaanuncis m
[Publicitat]
es folder test; test de porta-anuncios
fr folder test; test de porte-annonces
en folder test
Pretest publicitari consistent a inserir un anunci en una revista fictícia o entre un dossier d'anuncis que es dóna a fullejar a una mostra de lectors, a fi de mesurar-ne la comprensió, l'acceptació, la memorització, la llegibilitat, etc.
titular m
[Publicitat]
es titular; título
fr accroche; claim; ligne de tête; titre
en headline
Frase que encapçala un anunci imprès i que té la funció fonamental de cridar l'atenció del receptor, seleccionar el públic objectiu al qual s'adreça el missatge i estimular a llegir la resta de textos de l'anunci.
USP f
[Publicitat]
es USP
fr USP
en USP
veg. proposició única de venda
xart m
[Publicitat]
es chart
fr chart
en chart
Cadascun dels suports físics, com ara diapositives, transparències, etc., que s'utilitzen en una presentació de campanya publicitària per a mostrar arguments estratègics, esbossos, eslògans, etc.
Nota: Per extensió, s'aplica a qualsevol altre tipus de presentacions o exposicions, no necessàriament publicitàries.
xart de concepte m
[Publicitat]
es concept board
en concept board
Creació conceptual que serveix per a presentar a l'anunciant les idees publicitàries, en forma d'imatges i/o textos, en l'estadi de creació més primitiu o abstracte.

Actualització: 2 de juny de 1998