Termes normalitzats
.

 
Resolucions del Consell Supervisor (16 d'octubre de 1990)
hipermèdia m
[Internet]
es hipermedia; hipermedios; supermedios
fr hypermedia
en hypermedia
Sistema d'hipertext en el qual s'accedeix a la informació a través d'informació multimèdia.
hipertext m
[Internet]
es hipertexto; supertexto
fr hypertext
en hypertext
Sistema d'organització i consulta de la informació per ordinador que es basa en la combinació de fragments textuals o gràfics de manera associativa.
multimèdia adj
[Internet]
es multimedia; multimedios
fr multimedia
it multimedia
en multimedia
Dit del conjunt de diversos mitjans tècnics utilitzats combinadament, simultàniament o seqüencialment, en la comunicació d'informació.
Resolucions del Consell Supervisor (19 d'octubre de 1993)
buscar v. tr.
sin. cercar v. tr.
[Informàtica]
es buscar
fr chercher; rechercher
en search, to
Provar de trobar una determinada informació.
cerca f
sin. recerca f
[Informàtica]
es búsqueda
fr recherche
en search
Examen seqüencial dels elements d'un conjunt de dades per tal de trobar aquell o aquells que tenen una propietat determinada.
Resolucions del Consell Supervisor (11 de juliol de 1996)
web m
sigla WWW m
sigla W3 m
[Internet]
es web; WWW; W3
fr Web; W3; WWW
en Web; World Wide Web; WWW; W3
Sistema basat en l'ús de l'hipertext que permet recercar informació en la xarxa Internet, accedir-hi i visualitzar-la.
Nota: Aquest substantiu actua sovint en aposició en funció adjectiva per a formar altres termes relacionats, com ara els termes pàgina web o servidor web. En alguns casos s'elideix el substantiu que actua com a nucli i el sintagma queda reduït a la forma web, que manté el gènere del substantiu elidit: per exemple, web (masculí) per lloc web o web (femení) per pàgina web.
Nota: Els termes web, WWW i W3 són abreviacions de la forma World Wide Web, que en anglès designa aquest mateix concepte.