Eines de Llengua. El web de la CDLPV
fitxes

Bibliografia
a/e: golls@geocities.com

Veg. vocabularis de dret

preclusió

 1. Terme que no apareix recollit en els diccionaris habituals (i que ens suggerix Encarna Sansaloni que inclogam en una fitxa - 28.06.2007). Sí que apareix, però, usat en l'àmbit judicial. Així, és un terme que fou normalitzat pel Termcat (1999):
  preclusió f
  es preclusión
  en preclusion

  <Dret. Administració pública. Defensa>
  Caràcter d'un procés judicial segons el qual el judici es divideix en etapes, cadascuna de les quals clausura l'anterior sense que existeixi la possibilitat que es replantegin les decisions preses.

  Apareix també en el Vocabulari de dret penal i penitenciari (Generalitat de Catalunya, 2000). L'AVL l'ha recollit en el Vocabulari jurídic (2006), tot i que no l'ha definit ni remet enlloc per a conéixer-ne el significat, vici actual bastant habitual dels productes de la institució: ni citen fonts ni donen bibliografies.

  Apareix usat en la Llei d'enjudiciament civil (projecte Norma Civil). Per exemple:

  Article 136. Preclusió.

  Transcorregut el termini o passat el terme assenyalat per a la realització d'un acte processal de part es produeix la preclusió i es perd l'oportunitat de fer l'acte de què es tracti. El secretari judicial ha de deixar constància del transcurs del termini per mitjà de diligència i acordar el que sigui procedent o donar-ne compte al tribunal a fi que dicti la resolució que correspongui.

 2. En el mateix cas es troba l'adjectiu derivat preclusiu -iva, que apareix també en l'àmbit del llenguatge jurídic, que està ben format i que cal considerar correcte. No ha estat, però, normalitzat pel Termcat. Per exemple, apareix en l'article 401 de la Llei d'enjudiciament civil (projecte Norma Civil):
  Article 401. Moment preclusiu de l'acumulació d'accions. Ampliació objectiva i subjectiva de la demanda.

  1. No es permet l'acumulació d'accions un cop contestada la demanda.

  2. Abans de la contestació es pot ampliar la demanda per acumular noves accions a les ja exercides o per adreçar-les contra nous demandats. En aquest cas, el termini per contestar la demanda es torna a comptar des del trasllat de l'ampliació de la demanda.

 3. En altres llengües (amb significats no del tot equivalents):