Legislació lingüística - cdlpv

Administració local

REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA AJUNTAMENT DE MONCOFA

(BOP Castelló núm. 125, de 18 d'octubre de 2001)

La Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana són les dues normes legals de major rang legislatiu que determinen en els articles 3 i 7, respectivament: "La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció" i "Hom atorgarà protecció i respecte especials a la recuperació del valencià".

La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, expressa en el preàmbul IV: "La Generalitat té un compromís irrenunciable en la defensa del patrimoni cultural de la comunitat autònoma i d'una manera especial amb la recuperació del valencià, llengua històrica i pròpia del nostre poble, del qual constitueix la més peculiar senya d'identitat". Continua: "Aquesta llei tracta de superar la relació de desigualtat que hi ha entre les dues llengües oficials de la nostra comunitat autònoma, i disposa de les mesures pertinents per tal d'impulsar l'ús del valencià en tots els camps de la nostra societat, i especialment en l'administració i ensenyament".

L'article 7.1 de l'Estatut d'Autonomia determina que "Els dos idiomes oficials de la comunitat autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los".

Aquesta mateixa llei estableix en l'article 2: "El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els valencians tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques".

L'article 7, que mereix una consideració especial, indica: "El valencià, com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l'Administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d'aquelles."

L'article 30 determina: "1. La Generalitat Valenciana i les corporacions locals podran exceptuar i bonificar respecte d'obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l'ús del valencià".

A fi de garantir el dret dels ciutadans a ser atesos per l'administració i rebre'n resposta en la llengua que ho sol·liciten, els paràgrafs 2 i 3 d'aquest mateix article exigeix als poders públics: "2. A les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les corporacions locals, en l'àmbit de les seues respectives competències valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d'acord amb els principis d'ús del valencià previstos en aquesta llei." O afig: "3. Els poders públics valencians, a efecte de l'apartat anterior assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià".

Els articles 27 i 28 obliguen l'Administració a fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d'aquesta.

I l'article 33 preceptua: "Els poders públics valencians fomentaran en l'àmbit de la seua competència i d'acord amb el que disposa aquesta Llei, l'ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives".

En el títol cinqué de la mateixa Llei s'estableixen els termes municipals de predomini lingüístic valencià (article 35), en el qual queda inclòs Moncofa.

També és important el Decret 145/1986, de la Generalitat Valenciana, que expressa en l'article 1: "Es retolarà en valencià la senyalització de les autopistes, les carreteres, els camins, les dependències i els serveis d'interés públic que depenen de les entitats locals..." I l'article 2 diu que "l'execució d'aquest Decret correspon a l'Administració local..."

D'altra banda la Llei 30/1984, sobre mesures per a la reforma de la funció pública, en l'article 19.1 estableix que "En les convocatòries a la funció pública, les administracions públiques en l'àmbit respectiu de competències hauran de preveure la selecció de funcionaris capacitats com cal, per cobrir els llocs de treball a comunitats autònomes que tinguen dues llengües oficials."

Finalment la disposició transitòria primera assenyala: "L'ús i ensenyament del valencià regulats en aquesta llei pel que fa a l'Administració de la Generalitat Valenciana, Administració local, entitats i institucions dependents d'aquestes i altres serveis públics als quals fa referència la llei hauran de realitzar-se en un termini de tres anys". Els tres anys eren a comptar des de la publicació de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià el 23 de novembre de 1983.

D'altra banda, cal destacar el contingut de les resolucions del Parlament Europeu de 30 de novembre de 1987, sobre les llengües i cultures de les minories regionals i ètniques; de l'11 de desembre de 1990, sobre la situació de les llengües a la Comunitat; del 9 de gener de 1994, sobre les minories lingüístiques i culturals de la Unió Europea; de la Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries, adoptada com a convenció pel Comité de Ministres del Consell d'Europa el 25 de juny de 1992, i de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, proclamada a Barcelona el 6 de juny de 1996.

A la vista d'aquest articulat i tenint en compte els textos legals vigents en matèria lingüística s'ha redactat el següent Reglament que desplega en l'àmbit local l'aplicació, bàsicament, de la Llei d'ús i Ensenyament del Valencià.

Article 1.

El valencià és la llengua pròpia del municipi de Moncofa. Tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques.

Article 2.

Els objectius d'aquest Reglament són els següents:

a) Fer efectiu el dret de tots els ciutadans a conéixer i a usar el valencià.

b) Promoure la seua recuperació i fomentar-ne l'ús en tots els àmbits de la vida ciutadana.

c) Fer efectiu l'ús oficial del valencià com a llengua pròpia de l'Administració local i del municipi.

d) Normalitzar l'aplicació del valencià en l'àmbit de l'Administració local de l'Ajuntament de Moncofa.

e) Estimular la presa de consciència col·lectiva quant a la potenciació ètica del fet idiomàtic valencià en tots els àmbits socials.

Article 3.

1. Els acords que aprove l'Ajuntament de Moncofa i que siguen publicats o se'ls done publicitat, s'hauran de redactar preferentment en valencià fins a completar progressivament el procés de normalització idiomàtic.

2. Tindran plena eficàcia administrativa i jurídica oficial tots els documents impresos i formularis redactats en valencià.

Article 4.

La redacció de tots els documents públics es farà preferentment en valencià, fins la plena normalització, com a llengua pròpia de l'Administració i del municipi. Tanmateix es garantirà el dret dels ciutadans a adreçar-se a l'Ajuntament en qualsevol de les dues llengües oficials, valencià i castellà, oralment i per escrit, i a obtenir-ne resposta en la llengua utilitzada.

Article 5.

1. Per a garantir les exigències lingüístiques legals i socials, el personal al servei de l'Administració local (o òrgans que en depenen) haurà de posseir un coneixement lingüístic simètric (valencià-castellà) adequat a les funcions que ha d'exercir, que faça possible d'atendre el ciutadà en la llengua que aquest sol·licite.

2. L'Ajuntament, d'acord amb el paràgraf 5.1, demanarà a les bases de les convocatòries per a la provisió de places a l'Administració local, el coneixement dels dos idiomes oficials. El nivell de les proves a realitzar i la seua puntuació hauran d'estar d'acord amb el lloc de treball a ocupar.

Article 6.

1. L'Ajuntament de Moncofa haurà de promoure i utilitzar el valencià en totes les dependències municipals centrals, com també les descentralitzades de l'Ajuntament: serveis administratius (Servei de Recaptació, Policia Local, etc.), serveis culturals (Biblioteca, Arxiu, Museu, Oficina de Turisme, etc.), serveis educatius i esportius (Poliesportiu, Casal Jove, Polifuncional, etc.), empreses arrendatàries de serveis públics (FACSA, RENFE, AUMAR...), serveis assistencials (Centre de Salut, Serveis Socials, etc.), organismes i entitats vinculades a l'Ajuntament (Patronat de Turisme, Consell Agrari, Comissions de Festes Locals, etc.).

Així mateix es promourà el valencià en els mitjans de comunicació propis (BIM, ràdio, etc.) i en qualsevol campanya publicitària que es realitze als mitjans de comunicació social fins assolir una normalització total.

2. Les inscripcions o retolacions que identifiquen béns de propietat municipal, com ara vehicles, maquinària, immobles o utillatge en general, s'escriuran únicament en la forma oficial valenciana.

3. La promoció i difusió de les activitats municipals mitjançant anuncis en diaris, revistes i altres publicacions, falques radiofòniques, comunicats per megafonia, cartells, fullets, catàlegs, publicitat, memòries, plànols, etc., es faran en valencià.

4. La producció editorial de l'Ajuntament es farà, com a norma general, íntegrament en valencià.

Article 7.

1. En el marc de les seues atribucions, l'Ajuntament de Moncofa subvencionarà i/o bonificarà les activitats d'entitats, associacions o empreses, públiques i privades, que empren el valencià. Així mateix, informarà i assessorarà totes les entitats públiques i privades perquè col·laboren activament en la ràpida difusió de l'ús del valencià.

2. Totes aquelles publicacions d'entitats i aquelles publicitats que es facen per qualsevol mitjà de comunicació, cartells, ràdio i compten amb la col·laboració i el patrocini de l'Ajuntament de Moncofa, si estan redactades íntegrament en valencià podran comptar amb una ajuda preferent.

Article 8.

1. L'Ajuntament de Moncofa podrà també bonificar les taxes i els impostos municipals que tinguen relació amb la normalització lingüística i el foment del valencià. Cada any l'Ajuntament farà constar en les ordenances municipals les exempcions i reduccions que s'hi acorden. Aquestes exempcions seran efectives quan entren en vigor les ordenances que s'hauran de modificar, una vegada aprovat aquest Reglament.

2. En relació amb açò, l'Ajuntament de Moncofa tindrà en compte els casos següents:

· Els rètols públics de nova instal·lació redactats en valencià tindran una bonificació.

· Els rètols que en substituesquen uns altres d'anteriors escrits en castellà, per tal de ser redactats de nou en valencià seran bonificats amb major quantia.

· L'Ajuntament es comprometrà a donar publicitat de les bonificacions mitjançant comunicats a la premsa, ràdio i notificacions personals als possibles interessats (associacions, comerços, empreses i professionals).

· Els sol·licitants de la bonificació hauran de dur el text en valencià a l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià per a garantir-ne la correcció.

· El contribuent bonificat es comprometrà a mantenir el rètol amb caràcter estable i permanent.

· Els rètols d'ortografia idèntica en valencià i castellà no tindran cap bonificació de tarifa. S'entén que aquestes bonificacions es refereixen a rètols que suposen un canvi de text substancial.

3. Tots els topònims del terme i els noms de les vies públiques es retolaran únicament en valencià. En els indicadors d'informació pública es podrà valorar la conveniència d'utilitzar altres llengües, juntament amb el valencià.

Article 9.

1. L'Ajuntament de Moncofa demanarà a les administracions públiques radicades a la Comunitat Valenciana que tota la documentació que li remeten estiga redactada preferentment en valencià.

2. L'Ajuntament de Moncofa instarà els organismes que hagen de col·locar rètols o indicacions al terme municipal perquè ho facen oficialment en valencià.

3. Els escrits que estiguen adreçats a les autonomies catalana i balear es faran prioritàriament en valencià, per tal com la llengua és comuna.

Article 10.

Es crearà l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià, els objectius de la qual seran els següents:

a) Planificar les actuacions i activitats encaminades a la progressiva normalització del valencià.

b) Assessorar i corregir textos presentats pels diversos ens públics o privats.

c) Organitzar cursos de reciclatge permanents per als funcionaris i empleats públics, com també per a altres col·lectius que ho necessiten. A més dels cursos d'ensenyament general caldrà planificar-ne de llenguatges específics (administratiu, mitjans de comunicació, llenguatge comercial i textos jurídics), d'acord amb les necessitats existents.

d) Assessorar, preparar i proposar la necessitat i la baremació dels exercicis de valencià a realitzar en les proves d'accés de les convocatòries públiques a l'Ajuntament.

e) Informar els ciutadans sobre les ajudes per al foment del valencià, procedents de la Generalitat i d'altres administracions. Es facilitaran els tràmits a tota persona interessada de beneficiar-se amb aquestes ajudes.

f) Fomentar i dur a terme activitats i campanyes per a l'ús del valencià.

g) Tenir com a funció bàsica el compliment i el desenvolupament d'aquest Reglament, d'acord amb les directrius que determine la Regidoria de Cultura.

Article 11.

1. Es convocarà sota la presidència de l'alcalde o regidor responsable, els diversos agents que intervenen directament en el procés normalitzador (els caps de les àrees de serveis administratius, representants dels mitjans de comunicació local o comarcal, representants de l'ensenyament, representants de les entitats culturals i esportives, i representants del comerç i l'empresa, etc.) a fi de comunicar les propostes de la Comissió de Cultura i recollir els suggeriments dels diversos col·lectius encaminats vers la normalització idiomàtica. Així mateix, en aquestes reunions d'informarà oportunament sobre les ajudes per al foment del valencià.

2. Des de la Regidoria de Cultura es vetllarà perquè en l'àmbit de l'Administració local es complesca aquest Reglament i les resolucions que s'hi preguen.

Article 12.

La ubicació orgànica de l'Oficina serà un departament específic inclòs en les dependències de la Secretaria General de l'Ajuntament amb dependència funcional de la Regidoria de Cultura.

Article 13.

Per a dur a terme totes les funcions i tasques assignades a l'Oficina, aquesta serà dotada inicialment amb l'ajuda d'altres administracions, pels mitjans humans i materials següents:

a) Un tècnic lingüístic, amb el grau superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. S'incrementarà l'Oficina d'acord amb les necessitats.

b) Equip informàtic, amb correu electrònic propi, connexió a Internet.

c) Dotació per a la biblioteca bàsica de consulta i subscripció a publicacions oficials i professionals especialitzades.

Article 14.

L'Ajuntament de Moncofa haurà de comptar amb la suficient consignació pressupostària per fer efectives les tasques i els objectius propis de l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià i d'aquest Reglament.

Article 15.

Aquest Reglament es complementa amb un annex titulat Pla d'Actuació en què es fixen els criteris que cal seguir a fi i efecte de guiar el procés normalitzador que estableix aquest Reglament.

El que es fa públic a efectes d'informació pública i audiència als interessats per un termini de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, atés el que preceptua l'article 49 de la vigent Llei 7/85, de 2 d'abril.

Si no es presentara cap reclamació contra aquest Reglament, s'entendrà que amb la seua publicació íntegra s'aprova també definitivament, tal com preveu l'article 70.2 de la mateixa llei.

PLA D'ACTUACIÓ

1. Antecedents. Des de l'any 1983, quan es va publicar la Llei 4/83, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, l'Ajuntament de Moncofa ha donat mostra de la seua voluntat d'intentar complir amb aquest text, necessari per a la normalització lingüística de la Comunitat Valenciana.

Així, des de 1983 s'han realitzat, amb càrrec econòmic de l'Ajuntament de Moncofa i, de vegades, mitjançant subvencions de la Generalitat, cursos de valencià per a tota la població de Moncofa. A més a més, la retolació interna de l'Ajuntament i la toponímia urbana es troba normalitzada, en bona part, seguint la norma legal al respecte que el valencià és llengua pròpia de l'Administració als municipis valencianoparlants, com ho és Moncofa.

Així mateix, les campanyes informatives i notificacions públiques de l'Ajuntament es realitzen, com a norma general, en valencià, i el BIM sempre ha comptat també amb nombroses participacions escrits en la nostra llengua. El certamen literari de Festes arreplega nombrosos treballs escrits en valencià. Els serveis culturals de l'Ajuntament, inclòs el Casal Jove, i la Regidoria d'Esports, també utilitzen de manera predominants el valencià.

Aquestes actuacions i moltes d'altres han de tenir continuïtat des d'ara i aquest Pla d'Actuació ha de constituir el seu marc sota la base del consens i la participació de tots aquells que estimen la nostra llengua.

2. Criteris i conceptes per al Pla d'Actuació. El criteri que ha de guiar el procés normalitzador lingüístic ha de ser la progressió, la racionalització i l'eficàcia.

La progressió. Cal veure en una primera instància l'organigrama de la Corporació per conéixer les funcions de les diverses àrees de treball. La projecció i incidència social de l'activitat que s'hi desenvolupa i la competència lingüística del personal al servei d'aquestes àrees. A partir d'ací s'establirà quins documents i quines actuacions ja cal que es realitzen en valencià. S'haurà de determinar, així mateix, un període de temps per comprovar si l'objectiu s'acompleix. Una vegada aconseguida aquesta primera etapa caldrà marcar-se'n una altra i així successivament fins a completar el procés normalitzador.

La racionalització. S'haurà de prioritzar les actuacions normalitzadores, és a dir, han de ser primordials aquelles activitats que més arriben al ciutadà (bans, informació pública, BIM, indicadors, comunicacions, etc.). Arribat aquest punt ja es pot passar a un altre estadi.

En aquest sentit, el concepte de normalització lingüística significa que la llengua pròpia i oficial dels ajuntaments (en aquest cas valencianoparlants) ha d'esdevenir l'idioma usual de relació administrativa, tant en el seu funcionament intern com en la relació amb el ciutadà. Tanmateix, si cap ciutadà demana les comunicacions administratives en castellà (tot i no ser llengua pròpia, però sí oficial) s'ha de fer efectiva la seua sol·licitud.

D'altra banda, en determinats casos caldrà usar el valencià i castellà; i en uns altres, més llengües (com ara en relació amb el turisme, en conferències i festivals internacionals, etc.). En tot cas sempre s'haurà de garantir de forma prioritària la presència del valencià.

L'eficàcia. La normalització lingüística no s'ha d'entendre com una duplicació sistemàtica (en valencià i en castellà) de tota la documentació administrativa municipal. Açò provocaria un recarregament del treball municipal. Per tant, atendrem el concepte de racionalització.

3. Prioritat del Pla d'Actuació

L'ús del valencià a nivell oral i escrit

Cal que a les bases de convocatòria per a l'accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques la Corporació Local valore el coneixement del valencià, d'acord amb les funcions que ha d'exercir i amb els principis d'ús del valencià (cf. art. 30.2). En aquest sentit els paràmetres a utilitzar són la determinació del grau de competència lingüística dels aspirants (mitjançant les proves que puga preparar l'Oficina i les certificacions expedides per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià), per tal de garantir el correcte funcionament lingüística de l'Ajuntament que, al seu torn, es projecta en el ciutadà.

En qualsevol cas, l'aspirant ha de tenir un coneixement simètric del valencià i castellà en l'exercici de les seues funcions per a salvaguardar els drets lingüístics socials que se'n deriven de la Llei.

Ara ens referirem al personal i a les infraestructures dels municipis o d'aquelles institucions o organismes que en depenen, com a destinataris i emissors de la tasca normalitzadora.

El personal de l'Ajuntament (o que en depén) en la mesura que representa la institució, ha de fer servir la llengua pròpia d'aquesta. Sobretot, el personal d'atenció al públic.

- telefonista,

- informació,

- negociats,

- etc.

L'afirmació anterior és vàlida en general per a l'àmbit escrit, però tot seguit ho matisarem.

4. Calendari del Pla d'Actuació

4.1 Revisió de les actuacions ja realitzades

- Retolació d'edificis, instal·lacions i béns diversos;

- interior,

- exterior,

- senyalització: plaques de carrers, indicadors de trànsit i de camins, indicadors informatius generals;

- segells corporatius, de registre, etc.,

- les capçaleres oficials corporatives,

- valorar a les bases de convocatòria per a l'accés a les funcions públiques el coneixement del valencià d'acord amb la funció que han d'exercir.

4.2 Actuacions que seran objecte de normalització lingüística immediata i progressiva a partir de l'aprovació del Reglament.

- Documentació administrativa interna.

- Comunicacions internes.

- Contractes.

- Documentació administrativa externa.

- Anuncis públics: contractació, subhasta, informació pública, etc.

- Bans.

- Edictes.

- Models de documentació administrativa més usuals.

- Cursos de reciclatge per als funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament.

- Cursos de valencià per als grups socials castellanoparlants (immigrants).

- Potenciar l'ús del valencià en els àmbits i zones exposats a la influència forània, com ara, les Platges de Moncofa.

- Etc.

4.3 Actuacions en valencià, com a norma general, de manera immediata des de l'aprovació del Reglament.

- Publicacions i fulls informatius.

4.4 Actuacions bilingües (valencià-castellà): els formulares oficials es redactaran en valencià, encara que estaran en castellà per als qui ho demanen.

5. Altres actuacions normalitzadores

Seria convenient que aquestes propostes es feren extensives progressivament a tots els serveis que tant l'Estat com els organismes de la Generalitat tenen radicats a l'àmbit municipal. I per descomptat també als serveis comarcals que hi ha.

D'altra banda, els cursos de reciclatge haurien de continuar, però caldrà començar a fer-ne de més específics, com per exemple, cursos de llenguatge administratiu, de llenguatge periodístic, etc.

Així mateix, és important difondre, d'una manera més directa i acostada, les campanyes de promoció del valencià i d'informació que el ciutadà i les diverses entitats de la comarca sol·liciten.

L'Ajuntament contractarà per a festes i celebracions, actuacions de grups de teatre, musicals, d'animació, etc., que utilitzen la nostre llengua com a llengua vehicular. Es posarà especial interés en la contractació i promoció de grups de música jove.

6. Realització del Pla

Per a dur a terme tot aquest Pla és necessari que es coordine a través de la Regidoria de Cultura amb competències en el tema. Correspon a l'Oficina Municipal de Promoció i Ús del Valencià l'execució tècnica del Pla.

L'alcalde, José Vicente Isach Clofent

Moncofa, 27 de setembre de 2001

Aquest Reglament va ser aprovat per l'Ajuntament en Ple en sessió celebrada en data 27 de setembre de 2001.